بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

صدور مجوز بهداشتی واردات VIP

رفع اشکال در بالا آمدن سامانه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي خوراك دام:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام
ضوابط حمل ونقل گندم ، جو وسبوس گندم مورد مصرف در خوراك دام
4 - 3 . ضوابط حمل ونقل گندم ، جو وسبوس گندم مورد مصرف در خوراك دام
1 - 4 – 3 . حمل ونقل گندم وجو مورد مصرف در خوراك دام بايد توسط وسايط نقليه مجاز
مورد تأييد سازمان انجام گرفته وداراي گواهي بهداشتي حمل از طرف شبكه دامپزشكي
شهرستان مربوطه باشد .
2 - 4 – 3 . با توجه به اهميت بهداشتي وحساسيت مواد اوليه مصرفي خوراك دام ، بايد از
ورود عوامل آلوده كننده نظير حشرات ، پرندگان ، جوندگان وهم چنين حرارت ، رطوبت
وباران ونور جلوگيري نمود .
3 - 4 - 3 . سطح داخلي وسيله نقليه بايد به گونه اي باشد كه امكان شستشو وضد عفوني آن
قبل از حمل محموله ميسر باشد .
4 - 4 – 3 . سطح داخلي وسيله نقليه بايد به نحوي باشد كه مخاطراتي براي محصول ايجاد
نكند .
5 - 4 – 3 . وسيله حمل ونقل گندم دامي بايد فقط جهت حمل ونقل خوراك دام مورد
استفاده قرار گيرد واز قرار دادن مواد متفرقه در كنار محموله خودداري شود .
6 - 4 – 3 . امكان ريزش مواد اوليه خوراك دام در طول مسير وجود نداشته باشد .
7 - 4 - 3 حمل ونقل داخلي گندم وجو مورد مصرف در خوراك دام بايد در كيسه وبسته
بندي مناسب صورت گيرد .
8 - 4 – 3 . در صورت حمل ونقل گندم وجو توليد داخلي به مقصد مرغداري ها ، دامداري
ها ويا انبار هاوغيره ، چرخ ها بايد در حوضچه هاي مخصوص ضد عفوني وسطح خارجي
وسايط حمل ونقل توسط ضد عفوني كننده هاي رايج ومورد تاييد اسپري شود .
9 - 4 – 3 . استفاده از وسايط مخصوص حمل ونقل كود مرغي وكود دامي براي حمل مواد
اوليه غذاي دام وطيور اكيداً ممنوع است .