بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

صدور مجوز بهداشتی واردات VIP

رفع اشکال در بالا آمدن سامانه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال تك سمي ها
شرايط نقل وانتقال تك سمي ها
1 – 3 . نقل وانتقال اسب ( ماديان ونريان )
نقل وانتقال اسب در مراكز اسبداري ( مراكزپرورش ، مراكز نگهداري ، باشگاه ها وايلخي ها)
مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1 ـ1 – 3 . اسب بايد در زمان حمل داراي كدشناسائي، شناسنامه ويا برگ هويت از مراكز ذيصلاح مورد تأييد سازمان دامپزشكي باشد .
2 ـ 1 – 3. سلامتي اسب در زمان حمل بايد توسط دكتر دامپزشك مجاز مورد تائيد قرار گرفته و بايد عاري از هرگونه نشانه باليني بيماري هاي واگير(مشمشه ، دورين و ......) بوده وبا مشخصات شناسنامه تطبيق داشته باشد .
3 ـ 1 – 3 . بر عليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند .
4 ـ 1 – 3 . انجام گواهي تست مالئين با دو نتيجه منفي ، برابر دستور العمل هاي سازمان دامپزشكي ،را همراه داشته باشد .
5 ـ 1 – 3 . مراكز اسبداري مبدأ ومقصد از نظر بهداشتي بايد به تأييد شبكه دامپزشكي محل رسيده باشد .
6 – 1 - 3 . حمل ونقل اسب بايد توسط وسايط نقليه مجاز ومورد تأييد سازمان انجام گيرد.

2 - 3 . نقل وانتقال ساير تك سمي ها :
نقل وانتقال ساير تك سمي ها ( قاطر ، استر ، الاغ ) مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1-2 ـ 3 . سلامتي دام ها در زمان حمل بايستي توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته ودام فاقد هرگونه نشانه باليني از بيماري هاي واگير باشد .
2ـ2 – 3 . بر عليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند .
3 ـ2 – 3 . مشخصات وسوابق بهداشتي دام در مجوز تردد وحمل ونقل درج گردد .
4 -2 – 3 . حمل ونقل دام بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان انجام گيرد .