بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Fresh Frozen Bovine Tongue
7IR2009-03/25 Health Requirements for Import Fresh Frozen Bovine Tongue From Brazil into I.R.IRAN (Last Update 21/06/2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Sheep intended
Health Requirements for Import Sheep intended for Slaughter from Georgia into I. R. Iran (Last Update2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Importation of live carps, Cyprinus carpio
I.R..Iran Requirements for Importation of live carps, Cyprinus carpio

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
HONEY BEE QUEENS
IR_IHR_1_11/04/2015 : HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS To I.R of IRAN

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
table egg
IR2011-03/44 Health Requirements for IMPORT table egg from Turkey into I.R.IRAN (Last Update 22/02/2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FROZEN CHICKEN MEAT
IR2012-3/55.Health Requirements for Import FROZEN CHICKEN MEAT from Ukraine into I.R.IRAN (Last Update 2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN FISH
IRIHR/FROZEN FISH/02/02/2013 Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN FISH INTO I.R.IRAN

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN CHICKEN MEAT
IR2011-3/46.Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT from USA into I.R.IRAN (Last Update 17.04.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN CHICKEN MEAT
IR2009-3/11.Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT from Poland into I.R.IRAN (Last Update 2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
fresh frozen Chicken meat
IR2010-3/35 .Health requirements for Import fresh frozen Chicken meat from EU members into I.R.IRAN (Last Update01/07/2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN CHICKEN MEAT
IR2012-3/53- Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT from Bulgaria into I.R.IRAN (Last Update 2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Pakistan INTO I.R.IRAN (Last Update 11.06.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
fresh chilled Boneless beef Meat
IR2013-3/37 Import Health Requirements for fresh chilled Boneless beef Meat from Belarus

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
fresh chilled boneless beef Meat
IR2013-3/34 Import Health Requirements for fresh chilled boneless beef Meat from Romania

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
fresh chilled Boneless beef Meat
IR2013-3/34 Import Health Requirements for fresh chilled Boneless beef Meat from Germany

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Ovine/Bovine Chilled meat
IR2010-3/36 .Health requirements for Import Ovine/Bovine Chilled meat from EU members into I.R.IRAN (Last Update 01/07/2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Ovine/Bovine Chilled meat
IR2009-3/24 .Health requirements for Import Ovine/Bovine Chilled meat from Australia into I.R.IRAN (Last Update 07/09/2014)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/40.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM United Arab Emirates INTO I.R.IRAN (Last Update01.07.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Pakistan INTO I.R.IRAN (Last Update 11.06.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Mongolia INTO I.R.IRAN (Last Update01.07.2010)

نخستين صفحه صفحه قبلي صفحه بعدي آخرين صفحه
 Records 21 to 40 of 75