بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٢/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN BONELESS BEEF
Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN BONELESS BEEF from EU Countries into I.R.IRAN ( Last Update 04.08.2014)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ١٨/١٢/١٣٩٢ )
FRESH FROZEN BONELESS BEEF
Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN BONELESS BEEF from BRAZIL into I.R.IRAN (LAST UPDATE/ 07.07.2014)

Import Health Requirement: IR2013/1 ( ٢١/١/١٣٩٢ )
Bovine/Ovine Meat Import Health Requirements

Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN BONELESS BEEF from BRAZIL into I.R.IRAN

(Last Update14/07/2014)Import Health Requirement: IR2010-201/01 ( ٥/٨/١٣٨٩ )
Health Requirements for Import Red Californian worm into I.R.Iran
Health Requirements for Import  Red Californian worm into I.R.Iran

Import Health Requirement: Import Health Requirement: IR2009-1/15 ( ١٥/٤/١٣٨٩ )
Import Sheep intended for Slaughter from Georgia into I.R.Iran
IR2009-1/15.Health Requirements for Import Sheep intended for Slaughter from Georgia into I.R.Iran
(Last Update18/01/2010)


Import Health Requirement: IR2009-1-13 ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
Import SHEEP intended for Slaughter from KAZAKHSTAN

IR2009-1-13_Health Requirement for Import SHEEP intended for Slaughter from KAZAKHSTAN


Import Health Requirement: IR2009-1-06 ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
Import non-pregnant HEIFER from the USA into I.R.IRAN
IR2009-1/06 .Health requirements for Import non-pregnant HEIFER from the USA into I.R.IRAN       (Last Update30/12/2009)


Import Health Requirement: IR2009-1-05 ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
Import SHEEP intended Slaughter from KYRGYZSTAN into I.R.IRAN
IR2009-1/05 .Health requirements for Import SHEEP intended Slaughter from KYRGYZSTAN into I.R.IRAN   (Last Update15/11/2009)


Import Health Requirement: IR2009-1-02 ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
Import SHEEP intended for Slaughter from Armenia
IR2009-1-02_Health Requirement for Import SHEEP intended for Slaughter from Armenia

Import Health Requirement: IR2009-3/11 ( ١٥/٧/١٣٨٨ )
IMPORT BRAZILIAN FRESH FROZEN CHICKEN MEAT
IR2009-3/11.Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEATfrom Brazil into I.R.IRAN


Import Health Requirement: IR2009-6/04 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
Import ORIGINAL CASING

IR2009-6/04 . Health Requirements for Import ORIGINAL CASING into IRAN
(Last Update 01/09/2009)


Import Health Requirement: IR2009-6/03 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
Import Wool

IR2009-6/03 . Health Requirements for Import Wool into Iran
(Last Update 01/09/2009)


Import Health Requirement: IR2009-6/02 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
import Processed Hides and skins

IR2009-6/02 .Health Requirements For import Processed Hides and skins into I.R. Iran

(Last Update 01/09/2009)


Import Health Requirement: IR2009-3/20 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
import Processed Trout/Herring Egg

IR2009-3/20 . Health Requirements For import Processed Trout/Herring Egg into I.R. of Iran
(Last Update 01/09/2009)


Import Health Requirement: IR2009-3/17 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
import Frozen fish

IRIHR/FROZEN FISH/02/02/2013 Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN FISH INTO I.R.IRAN


نخستين صفحه صفحه قبلي
 Records 61 to 75 of 75