بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
IR2018-1/05. Sheep Import Health Requirements for Slaughter into IRAN

قابل توجه متقاضیان واردات نهاده های خوراک دام

قابل توجه متقاضیان محترم واردات نهاده های خوراک دام

تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

تاريخ انتشار : ٧/١١/١٣٨٨
نام مسئولين قرنطينه ادارات كل دامپزشكي استان ها:نام مسئولين قرنطينه ادارات كل دامپزشكي استان ها
نام مسئولين قرنطينه
1 . اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي
نام مسئول قرنطينه: دكتر محمد موسي پور
آدرس ايميل:garantine@azarvet.ir
شماره تلفن: 4440025-0411
 
2 . اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان غربي
نام مسئول قرنطينه: دكتر شهريار انديشناك
آدرس ايميل:quarantine@westazarvet.ir
شماره تلفن: 2935242-0441
 
3 . اداره كل دامپزشكي استان اردبيل
نام مسئول قرنطينه: دكتر رحمان نجفي
آدرس ايميل:qardabil@yahoo.com
شماره تلفن: 3332800-0451
 
4 . اداره كل دامپزشكي استان اصفهان
نام مسئول قرنطينه: دكتر منصور كيميايي
آدرس ايميل:
شماره تلفن:7812395-0311
 
5 . اداره كل دامپزشكي استان ايلام
نام مسئول قرنطينه: دكتر ملكي
آدرس ايميل:ivoilam@yahoo.com
شماره تلفن: 3345638-0841
 
6 . اداره كل دامپزشكي استان بوشهر
نام مسئول قرنطينه:دكتر بازيار
آدرس ايميل:Bousher12@YAHOO.COM
شماره تلفن: 2530447-0771
 
7 . اداره كل دامپزشكي استان تهران
نام مسئول قرنطينه: دكتر محمد هاشميان
آدرس ايميل:prog@tehranvet.ir
شماره تلفن: 44580529-021
 
8 . اداره كل دامپزشكي منطقه جيرفت وكهنوج
نام مسئول قرنطينه: خانم دكتر مختاري
آدرس ايميل:Jiroft_vet@yahoo.com
شماره تلفن:2215611-0348
 
9 . اداره كل دامپزشكي استان چهار محال وبختياري
نام مسئول قرنطينه:دكتر اردشير گنجي
آدرس ايميل:ِDr.Ardeshir.ganji@gmail.com
شماره تلفن:3348817-0381
 
 
10 . اداره كل دامپزشكي استان خراسان جنوبي
نام مسئول قرنطينه:دكتر مهدي رئوف قطب الدين
آدرس ايميل:
شماره تلفن: 2233821-0561
 
 
11 . اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوي
نام مسئول قرنطينه: دكتر افشاريان
آدرس ايميل:quarantine@ivo-khr.ir
شماره تلفن: 6228111-0511
 
 
12 . اداره كل دامپزشكي استان خراسان شمالي
نام مسئول قرنطينه:دكتر حسن قاسمي فرد
آدرس ايميل:dabirkhane@vet-kh.com
شماره تلفن: 2238115-0584
 
 
13 . اداره كل دامپزشكي استان خوزستان
نام مسئول قرنطينه: دكتر محمد رضا اقبال منش
آدرس ايميل:qtkhouzestan@yahoo.com
شماره تلفن: 3330147-0611
 
 
14 . اداره كل دامپزشكي استان زنجان
نام مسئول قرنطينه:دكتر امير رحيمي
آدرس ايميل:ivozanjan@ivo.org.ir
شماره تلفن: 7270380-0241
 
 
15 . اداره كل دامپزشكي استان سمنان
نام مسئول قرنطينه:مهندس حسن آفاق
آدرس ايميل:   qu.semnan@ivo.org.ir
شماره تلفن: 4447625-0231
 
 
16 . اداره كل دامپزشكي استان سيستان وبلوچستان
نام مسئول قرنطينه:دكتر حسين زاده
آدرس ايميل:sbvetq@yahoo.com
شماره تلفن:4517048-0541
 
 
17 . اداره كل دامپزشكي استان فارس
نام مسئول قرنطينه: دكتر داريوش اخباري
آدرس ايميل:quarantine@farsvet.ir
شماره تلفن: 8313718-0711
 
18 . اداره كل دامپزشكي استان قزوين
نام مسئول قرنطينه:مهندس معدن پور
آدرس ايميل:Qazvinvet@qazvinvet.org.ir
شماره تلفن:3347047-0281
 
19 . اداره كل دامپزشكي استان قم
نام مسئول قرنطينه: دكتر مرتضي زاده
آدرس ايميل:behdasht@qomvet.ir
شماره تلفن: 6708692-0251
 
 
20 . اداره كل دامپزشكي استان كردستان  
نام مسئول قرنطينه: دكتر مجتبي ورمقاني
آدرس ايميل:varmaghani@gmail.com
شماره تلفن:3383701-0871
 
 
21 . اداره كل دامپزشكي استان كرمان
نام مسئول قرنطينه:دكتر مهدي رفيعي
آدرس ايميل:kermanvet@gmail.com
شماره تلفن:2110016-0341
 
 
22 . اداره كل دامپزشكي استان كرمانشاه  
نام مسئول قرنطينه:دكتر رضائيان
آدرس ايميل:INFO@IVO-KS.IR
شماره تلفن: 8358864-0831
 
 
23 . اداره كل دامپزشكي استان كهكيلويه وبوير احمد
نام مسئول قرنطينه:دكتر سيد مختار رجائي فر
آدرس ايميل:qarantineh.kbvet@gmail.com
شماره تلفن: 2221912-0741
 
 
24 . اداره كل دامپزشكي استان گلستان
نام مسئول قرنطينه:مهندس علي اصغر مير افضلي
آدرس ايميل:quarantine.goL88@yahoo.com
شماره تلفن: 4420960-0171
 
 
25 . اداره كل دامپزشكي استان گيلان
نام مسئول قرنطينه:دكتر ساسان پشتيبان
آدرس ايميل:Quarantinegvs@gmail.com
شماره تلفن: 5556287-0131
 
 
26 . اداره كل دامپزشكي استان لرستان
نام مسئول قرنطينه:دكتر نادر زكيان
آدرس ايميل:gharlorvet@gmail.com
شماره تلفن:2203023-0661
 
 
27 . اداره كل دامپزشكي استان مازندران
نام مسئول قرنطينه:دكتر محمد علي پور كاشي
آدرس ايميل:q.ivomazand@gmail.com
شماره تلفن:2234906-0151
 
 
28 . اداره كل دامپزشكي استان مركزي
نام مسئول قرنطينه:دكتر عليرضا تمرتاش
آدرس ايميل:qmarkazi@yahoo.com
شماره تلفن:2723192-0861
 
 
29 . اداره كل دامپزشكي استان هرمزگان
نام مسئول قرنطينه:دكتر موسوي
آدرس ايميل:info@hormozganvet.ir
شماره تلفن:6662385-0761
 
 
30 . اداره كل دامپزشكي استان همدان
نام مسئول قرنطينه:دكتر كاظم علي بخشي
آدرس ايميل: quarantine@hamadanvet.ir
شماره تلفن:4- 2651801-0811
 
 
31 . اداره كل دامپزشكي استان يزد
نام مسئول قرنطينه:دكتر حسيني
آدرس ايميل:
شماره تلفن:6237411-0351