بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٩/٣/١٣٨٩
دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي:جهت كارشناسان اعزامي
دستورالعمل كارشناسان اعزامي جهت واردات گوشت منجمد ( بخش دوم )
موارد اختصاصي نظارت در قسمتها
الف ) بازرسي قبل از كشتار
-    ليست كل گواهي هاي حمل ونقل بهداشتي دامهاي آماده براي كشتار قبل از شروع بازديد اخذ شده و كنترل مدارك با ليست كشتار انجام شود .
-    از زمان آخرين تاريخ واكسيناسيون تب برفكي حداقل يك ماه گذشته باشد .
-   دامها در دو نوبت توسط دامپزشكي كشور مبدا ( عصر روز قبل + صبح روز كشتار ) بازديد شده و گزارش بازديد در برگه هاي خاص ثبت شده و در مقابل هر بهاربند در جايگاه گزارشات قرار مي گيرد .
-   در بازديد ازگله ها به سلامت گله ، نداشتن علائم عصبي ، نداشتن علائم بيماريهاي واگير و مخاطي دهان ، نداشتن علائم تب ، همچنين نر بودن و داشتن شماره گوش در دامهاي معرفي شده به كشتار توجه داشت .
-    درصورت مشاهده علائم غيرطبيعي مي توان حسب مورد به دام مورد نظر و يا درمورد بيماريهاي مخاطي و ... به كل Lote مدنظر اجازه كشتار نداد .
-    دامهاي بازديد شده حداقل بايستي 24 ساعت قبل از شروع كشتار به كشتارگاه حمل شده باشند
-   درحين كشتار بايستي هر از چند گاه از سالنهاي انتظار قبل از كشتار بازديد نمود و جابجائي دام يا Lote در بهاربندها كنترل شود و يا انتقال دامهاي تازه وارد شده به سالن كشتار صورت نگيرد .
-    تا زمان اتمام بازديد و معاينه كامل كليه دامها در سالن بازرسي قبل از كشتار ، اجازه ورود دام به سالن كشتار داده نشود . 
-    شستشوي پيش از سالن كشتار با استفاده از مه پاش كنترل شود .
-   دامهاي بيمار و منع دستور كشتار كه توسط دامپزشكي دولتي كشور مبدا جداسازي شده و در قسمت قرنطينه نگهداري مي شوند كنترل گردد و از نظر اجازه يا عدم اجازه كشتار و عدم تداخل با ساير دامهاي سالم كنترل شود .
-    هماهنگي شود كه دامهاي در نظر گرفته شده براي ايران ابتدا كشتار شده و سپس كشتارهاي ديگرشروع شود.
 
ب ) بازرسي در سالن كشتار :‌
-    قبل از شروع كشتار بايستي از سالن بازديد شده و درصورت تائيد دكتر و حضور ذابح و ناظر ذبح شرعي اجازه شروع كشتار داده شود .
-   قبل از دادن مجوز شروع كشتار : نظافت سالن ، عدم وجود حتي يك لكه خون و جرم زائد و باقيمانده هاي كشتار روز قبل ، تميز و شسته بودن كليه وسائل و تجهيزات ، گرم بودن آب كنار جايگاه سلاخان و ناظرين ( 82 درجه سانتيگراد ) ، داشتن الكل در جايگاههاي مربوطه ، تميز بودن و عدم روغني بودن وسائل بالاخص گاردهاي محافظ پله ها ، سالم بودن پرده هواي ورودي ، سالم بودن پنجره ها و توري ها ، كنترل شود .
-    ذابح بايستي داراي عينك ، ماسك ، لباس كار ، مناسب بوده و پس از هر ذبح كارد خود را شستشو نموده و در آب گرم ضدعفوني كند .
-    فاصله شليك پيستوني به سر دام و ذبح دام بايستي حتي المقدور كوتاه و كمتر از 45 ثانيه باشد .
-    قسمت شوكهاي الكتريكي ( ميله هاي افقي در امتداد خط خونگيري ) بعد از كشتار دام بايستي هميشه روشن باشد تا خونگيري بهتر صورت بگيرد .
-    در قسمت ثبت مشخصات روي لاشه بايستي موردي ( روزانه چندين بار ) كنترل شود تا سن دامهاي كشتاري ( تعداد دندان ) درست ثبت شود .
-    در قسمتي كه بازرسين بهداشتي گوشت برزيل گوشت ها و سر و آلايش را مورد بازديد قرار مي دهند كنترل شود تا بازرسي به نحو مطلوب صورت پذيرد .
-   كليه لاشه هايي سيستي سرك ، ساركوسيست و ساير بيماريهاي اصلاحي ( از خط كشتار جدا و به خط اصلاح لاشه منتقل مي شود ) ، خونريزي يا پتشي زياد ، زردي زياد ، دامهاي با سن بالا و دامهاي ماده حذف شده و مهر تائيد ايران زده نشود . كنترل سن دام و شمارش دندانها توسط نماينده دامپزشكي كشور مبدا صورت پذيرد.
-    درصورتي كه وزن لاشه در قراردادها منظور شده باشد ، مواردي كه وزن لاشه در
-   مهر تيم ايران ( دامپزشكي و ناظر ذبح شرعي ) در دو نقطه ران ، سردست ، مهر شود و محل مهر جايي باشد كه حتي المقدور در موقع قطعه بندي كمتر دچار خدشه شود و مهر قابل رويت باشد .
-   پس از كشتار توجه به هند لينگ داشت كه به روش مناسب انجام شود تا عمل خونگيري به نحو مطلوب صورت پذيرد ( هندلينگ 4-3 مرتبه با توقف در هنگامي كه دست در وضعيت بالا قرار مي گيرد ) باشد . 
-    در قسمتي كه ليبل روي بسته هاي گوشت  خورده مي شود ، كنترل موردي ثبت صحيح مشخصات لاشه ها بر روي ليبل ها صورت گيرد .
-   در قسمت شستشوي لاشه كنترل كيفيت كار شستشو ، فشار آب ، نحوه شستشوي كامل و مناسب لاشه بويژه ناحيه گردن و بكارگيري تعداد نيروي انساني كافي صورت پذيرد .
-   از هر گونه دست كاري كردن و بريدن قطعات گوشت مربوط به كشتار ايران توسط سلاخان بجز مواردي كه توسط دامپزشكي دولتي كشور مبدا جهت اصلاح لاشه صورت مي گيرد خودداري شود
-   در قسمتي كه مهر دامپزشكي يا مهر ذبح شرعي بر روي لاشه زده مي شود يك نفر در مكاني مسلط قرار گيرد و پس از مهر نمودن لاشه با مهر دامپزشكي كشور مبدا ، با تائيد دكتر ناظر ايران لاشه ها را مهر نمايد . فرد مذكور بايد توجيه گردد تا از مهر كردن لاشه هايي كه داراي علائم ضربه و خونريزي سطح لاشه(Bruising ) يا چربي بالا و حتي زردي شديد فيزيولوژيك هستند خودداري نمايد.
-   اگر بنا به دلايلي لاشه اي مهر شد و پس از آن تصميم به حذف گرفته شد بلافاصله با هماهنگي كارگران نسبت به بريدن ماهيچه هاي سردست يا برداشتن مهر دامپزشكي از قسمت مهر شده اقدام شود .
-    كنترل شستشو و ضدعفوني با آب گرم در قسمتهاي مختلف محل كار ( سلاخان ، ناظرين دامپزشكي كشور مبدا ) درحين كشتار انجام شود .
-    بعد از اتمام كشتار آمار تفكيكي تعداد لاشه هاي كشتاري همراه با سن آنها از مسئول ثبت در سالن گرفته شود.
-    آمار ضبطي روزانه همراه با نام و شماره Lote مربوطه را روزانه در پايان كشتار از دامپزشكي دولتي مستقر در سالن گرفته شود.
-    سن دامها بسته به شرايط كشتارگاه از اعداد 0,2 , 4   يا پلاك رنگي يا حروف لاتين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كه بايستي در اول كار مورد توجه قرار گيرد.             
ج ) بازرسي سردخانه و قسمت پيش سرد كن :‌
-   با توجه به آنكه اطلاعات ثبت شده ترموگراف كليه سردخانه ها در دفتر مربوطه در محل كشتارگاه موجود مي باشد مي توان بصورت موردي نيز آمار فوق را كنترل نمود
-   درجه حرارت سالن پيش سردكن و ترموگراف مربوطه را قبل از خروج لاشه و انتقال به سالن قطعه بندي و استخوان گيري ، كنترل نمايند تا درجه حرارت 24 ساعت قبل سردخانه مشكلي نداشته باشد و قبل از ورود به سالن قطعه بندي به درجه حرارت مناسب4 تا 7 درجه سانتيگراد رسيده باشد.
-   نظافت ، شستشوي دقيق بعد از تخليه هر سردخانه جهت آماده شدن براي پذيرش لاشه هاي جديد در هر نوبت تخليه سردخانه كنترل شود . از شستشوي اتاق هاي سرد هنگام ورود لاشه ها اكيداً جلوگيري شود.
-   در حين كشتار وضعيت چيدن لاشه ها در سردخانه نگهداري چك شود كه فقط اختصاصاً لاشه هاي مهر شده توسط بازرس ايران در آن نگهداري شود و لاشه هاي حذف شده در آن سردخانه نباشد .
-    سردخانه دامهاي حذفي ايران و كشتار غيرايران جدا از سردخانه دامهاي تائيد شده ايران باشد .
-    فاصله بين لاشه ها به حدي باشد كه دو لاشه با هم تماس نداشته باشند تا تبادل هواي سرد بين لاشه ها به نحو مطلوب انجام شود .
-    نحوه قرار گرفتن لاشه ها به نحوي باشد كه قسمتهاي داخلي لاشه روبروي هم باشد تا از آلودگي سطوح خارجي گردن با خون سطح داخلي گردن جلوگيري شود .
-   در پايان كشتار روزانه آمار موجودي لاشه هر سردخانه را به تفكيك شماره سردخانه يادداشت نموده و صبح روز بعد آمار مجدد كنترل شود همچنين اين آمار با تعداد كشتار تائيد شده همان روز چك شود .
 
د ) بازرسي سالن قطعه بندي   :
-    دستگاه PH متر قبل از استفاده نمودن در آزمايشگاه كاليبره شود ( كاليبراسيون )
-   مدت زمان لازم كه پس از كشتار و نگهداري در پيش سردكن لازمست طبق مفاد قرارداد ( حداقل 24 و حداكثر 72 ساعت ) رعايت شود ( براي سردست و گردن حداقل 24 ساعت ، ران حداقل 48 ساعت و زمان حداكثر براي همه موارد لاشه ها 72 ساعت مي باشد )
-    درجه حرارت و PH لاشه ها در اين قسمت به صورت موردي طبق مفاد قرارداد كنترل شود ( 6 > PH ،      7 > Temprature ) .
-    كنترل قطعه بندي از نظر داشتن مهر دامپزشكي بر روي كليه قطعات انجام شود .
-    كنترل عدم اختلاط گوشتهاي تائيد شده مربوط به ايران با ساير گوشتها ( كشتار تائيد نشده ، كشتار غير ايران ) انجام شود .
-    ضدعفوني نمودن چاقو ، تيغه برش و وسائل مورد استفاده در اين بخش مورد توجه قرار گيرد .
-    آمار تعداد لاشه قطعه شده با آمار روز قبل و نيز آمار تعداد قطعات ارسالي به سالن بسته بندي كنترل و مقايسه شود .
-    نحوه اندازه گيري درجه حرارت عمق لاشه در زمان خروج از اتاق سرد ،‌ فرو بردن ترمومترهاي ديجيتال بلند ( حدود 12 سانتيمتر ) در عمق عضله ران است .
 
هـ- سالن استخوان گيري :
-   قبل از شروع به كار در استخوان گيري بايستي سالن بازديد شده و درصورت بهداشتي بودن سالن و همچنين مناسب بودن درجه حرارت و PH لاشه ها اجازه شروع كار قسمت بسته بندي داده شود .
-    دستگاه (پاگامتر) PH مترو ترمومتر از نظر سلامت و انجام كاليبراسيون كنترل شود .
-    PH و درجه حرارت قطعات ورودي به سالن طبق مفاد قرارداد كنترل و چك شود .
-    دماي سالن بسته بندي از 10 درجه سانتيگراد بيشتر نباشد .
-   سالن قبل از شروع استخوان گيري بايستي كاملاً تميز و ضدعفوني شده باشد و ميزهاي انتقال ، ريلهاي اتوماتيك و قسمتهاي ثابت كه جهت قرار دادن گوشت ها مورد استفاده قرار مي گيرد بايستي كاملاً تميز و خشك باشد و ريل ها نيز روشن شده تا دو طرف نوار متحرك از نظر نظافت كنترل شود .
-    تجهيزات و وسائل مربوط به ضدعفوني نمودن چنگك و كاردها در سالن وجود داشته باشد .
-    قبل از شروع به كار ترازوهاي ديجيتال قسمت توزين كاليبره شود
-    هيچگونه گوشتي از روز قبل در داخل سالن نباشد .
-    در سالن كنترل لازم درمورد قطعات ورودي به سالن انجام شود تا تمامي گوشتهاي وارد شده مهر ايران را داشته باشد
-   درحين بسته بندي كنترل لازم صورت گيرد تا قطعات مربوط به ايران خارج نشود و كليه قسمتهاي مربوط به ران ، سردست و گردن طبق قرارداد بايستي بصورت كامل براي ايران بسته بندي شود .
-    سرعت كار خط متحرك ، تعداد قطعات ورودي ، سرعت كار بسته بندي كارتن ها طوري هماهنگ شود كه از انباشته شدن قطعات تميز شده در انتهاي سالن جلوگيري شود .
-   درحين بسته بندي بايد كنترل و دقت زيادي درخصوص عدم وجود آبسه ( ناشي از                                    واكسيناسيون ) در قطعات گوشت گردن ضروري است و اهميت توجه به اين نكته به را مسئول سالن استخوان گيري گوشزد نمود.
 
-    درصورت مشاهده ساركوسيست ( بصورت اتفاقي ) حذف انجام شود .
-    حتي المقدور از انداختن قطعات تميز شده روي هم هنگام انتقال ( در مواردي كه ريل وجود ندارد ) خودداري نمود .
-    از بسته بندي نمودن قطعاتي كه بر روي زمين مي افتند خودداري نمود .
-    درحين كار دقت لازم درحذف عقده هاي لنفاوي ، عروق خوني و تاندون ها ، استخوان و قسمت هاي آغشته به خون طبق مفاد قرارداد انجام شود .
-   مدت زمان لازم جهت ماندن قطعات بسته بندي شده در دستگاه خلاء ( وكيوم ) مناسب باشد و كيفيت كار دستگاه از نظر كاركرد كنترل شود . استفاده از نوار چسب بصورت سه نوار عرضي و يك نوار طولي بلامانع و حتي ارجج است.
-   * درصد چربي گيري لاشه ها بصورت مرتب كنترل شود و در حين بسته بندي نسبت به درصدگيري ( بصورت رندوم) از قطعات اقدام و نتايج را ثبت و با مفاد قرارداد كنترل نمود ( كل چربي گوشتهاي يك كارتن پاك شده و سپس چربي و گوشت بصورت مجزا توزين شود و درصد گيري انجام مي شود )
-    * درصورت افزايش درصد چربي از حد تعيين شده سريعاً موضوع به مسئول خط اطلاع داده شود تا وضعيت چربي گيري توسط كارگران اصلاح شود .
-   در هنگام پيچيدن لفافه پلاستيكي اطراف قطعه ها دقت در هواگيري كامل لفافه ها و بسته بندي به روش صحيح درمورد لفافه ها انجام شود و ليبل مخصوص هر قطعه داخل لفافه و روي گوشت باشد
-   در قراردادن قطعات در داخل كارتن ها دقت شود كه قطعات از سطح كارتن بلندتر نباشد و همچنين قطعات يك قسمت مثل ران حتي المقدور بطور مساوي در يك كارتن قرار داده شود . بعنوان مثال تقسيم به شكلي نباشد كه ماهيچه ها تماماً در يك كارتن قرار گيرد .
-   تسمه هاي اطراف كارتن ها از نظر تعداد و استحكام كنترل شود كه بايد دو تسمه طولي ودو تسمه عرضي باشد.استفاده از نوار چسب بصورت سه نوار عرضی و یک نوار طولی هم بلامانع وحتی ارجح است.
-    * بصورت موردي ( بالاخص هنگام تعويض كارتن ها ) كارتن ، لفافه و ليبل هاي مربوطه وزن شود و با رقم ثبت شده روي كارتن ها چك شود .
-    ليبل روي كارتن با قطعات موجود در كارتن از نظر تطابق نوع قطعات و نام ثبت شده كنترل شود
-   از آمار روزهاي قبل بصورت تقريبي ميانگين تعداد لاشه كشتار شده يا تعداد قطعات و وزن مربوطه قطعات بسته بندي شده بدست آمده و اين آمار بصورت كلي در هر روز كنترل شود بعنوان مثال 800 ران بطور متوسط چه ميزان وزن بسته بندي قطعات ران خواهد داشت كه اگر اين اختلاف بسيار زياد بود علت اين اختلاف رقم بررسي شود به عبارتي آمار بسته بندي كارتن ها به تفكيك قطعات همراه با تعداد لاشه هاي ورودي تطبيق داده شود.
-    مهر نهايي ايران كه روي كارتن ها زده مي شود در دست شخص معتمدي قرار گرفته و بصورت موردي نيز كار وي چك شود.
-    از نظر مهر نشدن كارتن هايي كه ممكن است خارج از اتاق بسته بندي به قسمت مهر نهايي انتقال داده شوند كنترل و نظارت لازم را معمول داشت.
 
و ) تونل انجماد
-    توليد ايران در كشتارگاه هايي كه داراي تونل انجماد اتوماتيك هستند انجام شودبايد داراي شرايط ذيل باشند :
-    درجه برودت تونل انجماد كنترل شود تا در محدوده 45- تا 35- باشد .
-    مدت زمان توقف در تونل انجماد طبق مفاد قرارداد كنترل شود .
-   حداكثر زمان توقف كارتن هاي گوشت در داخل تونل انجماد 48 ساعت مي باشد كه در اين فاصله بايستي به برودت لازم برسد ( حداقل 18- )و كمتر از اين زمان درصورت رسيدن به برودت لازم بلامانع خواهد بود .
-    نحوه تعيين درجه حرارت عمق قطعات گوشت منجمد با استفاده از دريل و ترمومتر ديجيتال مي باشد.
-   مجوز خروج كارتن ها بايستي با نظر ناظر ايران باشد كه از هر نوع كارتن ( ران ، گردن يا سردست ) چند مورد را بصورت رندوم كنترل نمود درصورتي كه درجه حرارت عمق قطعات حداقل 18- درجه بود اجازه خروج از تونل داده مي شود .
-   درصورتي كه تونل انجماد فاقد ريل اتوماتيك بوده و بصورت دستي انتقال كارتن ها صورت مي گيرد ، به منظور جلوگيري از برفك زدن كارتن و تغيير وضعيت آن ، بايستي كارتن ها در روي پالت چيده شده و دور آنها را با پلاستيك محصور نمود .
-   يكي از نقاط بحراني مهم درجه حرارت عمق قطعات گوشت بعد از تونل انجماد است كه درجه برودت عمق گوشت بايد در حد استاندارد باشد . در صورتي كه كارايي تونل انجماد مناسب نباشد يا حجم توليد كشتارگاه بيشتر از ظرفيت تونل باشد ممكن است اين شرايط حاصل نشود. لذا ضروري است روزانه چند كارتن گوشت بسته بندي شده باز شده و درجه حرارت عمق قطعات بزرگ ( مثل ران و سردست ) اندازه گيري و از نظر ترشحات خوني در كف بسته كنترل شود و در صورتي كه مطابق شرايط مطلوب نباشد در خصوص توليد آن روز با هماهنگي سرپرست گروه ( محصول بعد از تونل ) تصميم مقتضی اتخاذ شود.
 
ز ) بازرسي از سردخانه هاي نگهداري :
-   كنترل درجه حرارت كليه سردخانه هاي نگهداري و ترموگراف هاي مربوطه بصورت روزانه انجام شود كه حداقل منفی 18 درجه سانتیگراد باشد . همچنين بصورت موردي درجه حرارت عمق قطعات اندازه گيري شود.
-    در چينش كارتنها در سردخانه قرار داشتن كليه كارتنها روي پالت ، مناسب بودن تعداد كارتن ها روي هر پالت ، داشتن فاصله مناسب با ديواره ها مورد توجه قرار گيرد .
-      بهتر است قطعات براساس ران ، گردن ، سردست حتي المقدور در جاهاي معين و با تاريخهاي مشخص در يك نقطه سردخانه قرار گيرند .
-    بهتر است گوشت هاي مربوط به ايران در سردخانه اي مجزا باشد و يا در بخشي از سردخانه بصورت مجزا از ساير گوشت ها باشد تا كنترل لازم راحتتر صورت گيرد .
-    در هنگام خروج قطعات و كارتن ها توجه كافي صورت گيرد تا كارتنهاي با تاريخ قديمي تر زودتر خارج شوند .
-    براي جلوگيري از جمع شدن برفك روي سطوح كارتن ها بايد اطراف پالت ها پوشش سلفون كشيده شود .
-    آمار كارتن هاي حذف شده اي كه در سردخانه نگه داري مي شود بايد مرتباً كنترل گردد تا بین کارتن های تائید شده بار گیری نشوند.
 
ح ) بازرسي درهنگام بارگيري :
-   هر كانتينر قبل از بارگيري بايستي بازديد شود و از نظر نظافت ، برودت ، سلامت لاستيكهاي اطراف دربها ، كاركرد و سالم بودن ترموكينگ ، داشتن تونل هدايت هوا ، سلامت كف و بدنه از نظر عايق ، كنترل شود و درصورت تائيد اجازه بارگيري داده شود
-    قبل از بار زدن بايستي كارتن ها از نظر ميزان درجه حرارت كنترل شود كه براي هر تاريخ توليد 5 كارتن را كنترل نمود تا برودت عمق لاشه حداقل 18- درجه باشد .
-   درجه حرارت داخل كانتينر قبل از بارگيري با اتصال كانتينر به منبع انرژي الكتريكي بايد به حداقل 18- درجه برسد براي اين كار بايستي حداقل نيم تا يكساعت قبل از بارگيري كانتينر به برق وصل باشد.
-    كارتن ها كثيف ، پارگي ، خونابه ، برفك نداشته باشد و بر حسب قرارداد توسط كمد و يا ... به تعداد كافي تسمه داشته باشد .
-     درجه حرارت سالن بارگيري استاندارد و عايق بندي درب ها مناسب باشد.
-    در هر كانتينر ( بسته به قرارداد ) يك نوع گوشت بسته بندي ( ران يا سردست يا گردن ) قرار داده شود .
-   سعي شود از مسيرهايي كه واجد نقاله بارگيري هستند جهت حمل بارهاي ايران استفاده شود در غير اين صورت تعداد كارگر و سرعت كار به نحوي باشد كه زمان بارگيري كمتر از 2 ساعت باشد .
-    فاصله كارتن ها با سقف و درهای کانتینررعایت شود تا گردش هوا در کانتینر بخوبی صورت گيرد .
-   هنگام اتمام بارگيري و نصب ترموگراف حتي بايستي ناظر ايران حضور داشته باشد و پس از اطمينان از سلامت كار ترموگراف برگه مربوطه را امضاء نموده و شماره ترموگراف و شماره كانتينر و شماره پلمپ را بايستي در برگه مربوطه ثبت نمايد . 
-    ترموگراف هاي مورد استفاده بايستي حداقل 75 روز قابل استفاده باشد .
-    چينش كارتن ها بر روي هم به نحوي باشد كه فاصله آنها تا سقف حدود 80-70 سانتي متر باشد تا هواي سرد تردد كافي داشته باشد .
-    ترموگرافها در ديواره جانبي كانتينرها ، مجاورت درب و همچنين اول كانتينر به فاصله 40 سانتي متري زير سقف نصب شود .
-    در برگه هاي ترموگراف ثبت كامل مشخصات تريلر ، تاريخ و مشخصات كانتينر ثبت شده باشد .
-    محموله تا زمان رسيدن به برودت 0C 18- ( پس از پلمپ ) كنترل شده و سپس اجازه خروج خواهد داشت .
-   براي بارگيري هر كانتينر بايد يكعدد فرم بارگيري كه نمونه آن در اختيار بازرسين قرار گرفته تكميل و براي كنترل هاي بعدي نگه داري شود و نهايتاً اطلاعات به فرم هاي هفتگي هم منتقل شود.
-   هنگام بارگيري علاوه بر كنترل درجه حرارت قطعات گوشت بايد به ليبل ها ، مهر كارتن ها ، باندهاي اطراف كارتن ، تاريخ توليد و ديگر مشخصات كارتن ها توجه كرد تا بارگيري محموله هاي ديگر يا فاقد مشخصات لازم و يا داراي اطلاعات ناقص و غلط بارگيري شود.
-    هنگام بارگيري بايستي مواظب بود كه كارتن هايي كه بدلايلي حذف شده ولي در سردخانه نگه داري مي شوند در بين كارتن هاي تأئيد شده بارگيري نشوند.
 
اصول فني  بارگيري محموله
 
1. به غیر از گواهی بهداشتی  کانتینرهای ارسالی واصلاحیه های مربوطه چیزی را امضا نکنید.
2.  در هنگام امضای گواهی بهداشتی، یک کپی از آن را برای خود نگهدارید.
3. در هنگام بارگیری فرم پیوستیرا تکثیر ودر هر بارگیری از آن استفاده کنید وسپس آن را به گواهی بهداشتی مربوطهسنجاق کنید ودر نزد خود نگه دارید.
4. در صورت تصادف کانتینر در بینراه وبروز مشکل با سرپرست گروه کارشناسان اعزامی تماس گرفته وموضوع را گزارش نمائید وسپس با هماهنگی با سرپرست دستور دهید که کانتینر به کشتارگاه عودت داده شود ودر صورتی که دیواره کانتینر شکاف نخورده باشد از سیف کشتارگاه بخواهید که در محل حاضر شده وپلمپ سیف وسپس پلمپ شرکت حمل ونقل را شکسته ودرب کانتینر را باز نمائید وابتدا به سراغ ترموگراف دوم وسپس به سراغ ترموگراف اول بروید وهردوی آن ها را بازکنید ، خط نمودار این ترموگراف نباید از منهای هيجده درجه سانتیگراد پایین تر آمده باشد ، در صورتی که پایین تر آمده باشد محموله باید ریجکت شده وپذیرفته نشود ، در صورتی که دمای ترموگراف ها مناسب بود باید به صورت راندوم نمونه هایی از کارتن های محموله انتخاب ودمای گوشت اخذ شود ، این دما نیز نباید از منهای هيجده درجه سانتی گراد پایین تر برود ، در صورتی که پایین تر از منهای هيجده بود محموله باید ریجکت شود ، ودر صورتی که محموله از لحاظ دما مشکلی نداشت ، باید یک کانتینر جدید انتخاب نموده وپس از کنترل دمای کانتینر جدید که باید منهای هیجده درجه سانتیگراد باشد ، به کارگران اجازه داد که محموله را از کانتینر آسیب دیده به کانتینر سالم منتقل نماید وسپس مجدداً با پلمپ سیف وپلمپ شرکت حمل ونقل ، پلمپ کرده وبرای آن گواهی بهداشتی جدیدی صادر کرد .
5. شماره تمامی کانتینرهایبارگیری شده را در جدولی نگه داری کنید تا در صورت نیاز بدان مراجعهکنید
6. در هنگام بارگیری توجه داشتهباشید که قبل از بارگیری باید دمای کانتینر به -18 برسد  ودستگاه ترموگراف باید 75روزه باشد ودو عدد از آن مورد استفاده قرار گیرد  که یکی در آخر کانتینر ودومی در اولکانتینر نصب شود وته برگ آن اخذ وبعداً به گواهی مربوطه سنجاق شود،ضمناً توجه شودکه هر کانتینر دو عدد چاهک در انتها ودو عدد چاهک در آغاز دارد که این چاهک ها درهنگام شست وشوی کانتینر مورد استفاده قرار می گیرند ودر هنگام بارگیری ممکن است براثر فراموشی یکی ویا دوتا از آن باز مانده باشد که این امر می تواند باعث فراربرودت از کانتینر شود در این صورت باید حتماً این دو چاهک با هر وسیله ودر بدترینحالت با یک کیسه نایلونی فشرده شده بسته شود تا هوای سرد از درون کانتینر بیروننرود
7. کف کانتینرها باید شیار دار باشد تا هوای سرد بتواند از زیر در حال حرکت باشد ، ضمناً کارتن ها باید به صورت لانه زنبوری چیده شود وبالای آخرین ردیف کارتن ها لا اقل به اندازه سی تا چهل سانتی متر خالی باشد تا هوای سرد به راحتی در داخل کانتینر چرخش نماید.
8. قبل از بارگیری باید داخل آن از لحاظ نظافت بازرسی گردد ودیواره ها از نظر برودت مورد ملامسه قرار گیرد .
9. در هنگام بستن درب کانتینر ، در برخی موارد بستن آن به دشواری صورت می گیرد که در چنین حالتی برای بستن آن باید از چکش ویا پتک استفاده کرد وبه ملایمت به آن ضربه وارد کرد تا هردو چفت بالا وپایین آن محکم بسته شود .
10 . باید پلمپ سیف وپلمپ شرکت حمل ونقل در کنار هم زده شود.
11 . در صورت سرقت بخشي از محموله كانتينر در بين راه ، كانتينر بايد به كشتارگاه عودت داده شده وپس از باز كردن ترموگراف چنانچه دماي كانتينر از منهاي هيجده پابين تر رفته باشد ، محموله بايد حذف شود وچنانچه دما داخل كانتينر منهاي هيجده را نشان دهد ، بايد تمامي كارتن ها از كانتينر خارج شده و به تعداد كارتن هاي سرقت شده ، كارتن جديد به محموله اضافه كرده ونسبت به نصب يك ترموگراف در اول كانتينر اقدام نموده وبعد از چيدن كارتن ها در كانتينر ترموگراف دوم آن را نصب كرده وبعد از پلمپ كردن اجازه حركت داده شود.