بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٦/٩/١٣٨٩
فرم هاي درخواست واردات و صادرات:فرم پرسشنامه واردات دام
فرم پرسشنامه سايت قرنطينه دامي
كليه متقاضيان واردات دام زنده موظف هستند قبل از درخواست واردات به دفتر قرنطينه نسبت به تكميل پرسشنامه سايت قرنطينه دامي بر روي سربرگ شركت اقدام و ضمن ممهور نمودن آن در سايت قرار داده و اصل آن را در زمان ارايه مدارك تحويل فرمايند.

پرسشنامه سايت قرنطينه دامي در كشور ارمنستان براي صادرات گوسفند زنده كشتاري به ايران
1- نام شركت متقاضي : ...................
2- نوع دام وارداتي : ..................................
3- تعداد دام مورد تقاضا: ...........................
4- شماره و تاريخ درخواست : ..............................
5-نام مدير عامل شركت : ................................
6- آدرس دقيق ايستگاه قرنطينه : استان .................. شهر .............
روستا  ................. منطقه .................................................................
7- ظرفيت نگهداري دام در ايستگاه قرنطينه :      تعداد ....................رأس
( با احتساب حداكثر 2 متر مربع براي هر گوسفند در فضاي بسته و سرپوشيده و 4 متر براي فضاي باز و محصور شده)
8-  آيا ايستگاه قرنطينه داراي ديوار يا حصار مطمئني ميباشد؟   بلي ...... خير .......
9- آيا واحد معرفي شده داراي بناي مسقف ميباشد؟      بلي ..... خير .....
10- مساحت واحد چند مترمربع ميباشد؟ .................. مترمربع
11- مساحت فضاي غير مسقف ايستگاه ................ مترمربع و مساحت فضاي مسقف آن .................. مترمربع ميباشد.
12- آيا ايستگاه معرفي شده داراي انبار علوفه و تجهيزات لازم ميباشد ؟ 
  بلي ..... خير ......
13 آيا امكانات براي  ضدعفوني ايستگاه قرنطنيه دام پيش از ورود دامها به آن وجود دارد؟بلي ... خير ......
14-آيا محل يا جايگاه مخصوصي براي جدا سازي و نگهداري دامهاي مشكوك به بيماري ، در ايستگاه قرنطينه وجود دارد؟بلي .......    خير ......
15- ايا دالان يا راهرو مناسبي براي هدايت و معاينه دامها و پلاك گذاري در زمان قرنطينه، در واحد قرنطينه تعبيه شده است؟ بلي ......     خير ....
16- آيا در فاصله حدود 1000 متري جايگاه قرنطينه، واحد نگهداري و پرورش ساير حيوانات (علي الخصوص خوك ) وجود دارد؟ بلي ....خير......
17-آيا بخشهاي مسقف داراي پنجره با توري مناسب ميباشند؟ بلي ..... خير ......
18- آيادامها براي ورود و خروج از يك درب واحد در ايستگاه قرنطينه استفاده ميكنند يا جايگاه قرنطينه دام داراي دربهاي متعدد ميباشد؟ ...............................
19- جايگاه قرنطينه در درب ورودي داراي كداميك از امكانات و تجهيزات ذيل ميباشد؟
الف) چاله ضدعفوني                  ب) دوش مخصوص كارگران                   
ج)محل تعويض لباس كارگران       د)مواد ستروني براي شستشوي دستها
20-كداميك از امكانات زير در جايگاه قرنطينه موجود ميباشد؟
الف) لبا س كار ب) چكمه  ج) كلاه  چ ) گوشي پزشكي   ح ) دماسنج پزشكي   
د) ما سك، دستكش و ساير وسايل مورد نياز براي بررسي و معاينه دام
21- ايستگاه قرنطينه داراي مجوز قرنطينه دام صادراتي براي ايران از دامپزشكي دولتي كشور مبدأ ميباشد ؟       بلي ................         خير ...............
22- آيا محل قرنطينه داراي سكوي تخليه و بارگيري ميباشد؟ بلي ....   خير ...
23-آيا دستگاه سمپاشي براي ضدعفوني جايگاه وجود دارد ؟   بلي......    خير ....
24- آيا جايگاه حمام ضد كنه براي مبارزه با انگلهاي خارجي در محل قرنطينه وجود دارد ؟بلي ......     خير ......
25 – آيا اطاق و محل خاصي براي استقرار و انجام امور نظارت بهداشتي دامپزشك ناظر بهداشتي در محل قرنطينه وجود دارد؟ بلي ....  خير ......
26- آيا قبل از سكوي بارگيري حصاركشي جهت تجمع و كنترل دام هاي آماده بارگيري وجود دارد.؟ بلي .....        خير ......
كروكي سايت قرنطينه
------------------
 
 
 
 
 
 
شركت هاي ذيل متعهد ميگردند تمامي اطلاعات فوق را دقيقا تكميل نموده و در شرايط فعلي سايت در اختيار شركت وارد كننده بوده و چنانچه مطالب فوق مغاير تشخيص داده شود مجوز واردات اين شركت باطل خواهد بود و اين شركت هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگي                  مهر و امضاي شركت وارد كننده  
نام و نام خانوادگي                   مهر و امضاي نماينده فروشنده  در ارمنستان
 

فايل ضميمه pdf