بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٥/١٠/١٣٩٠
كدهاي اپيدميولوژيك:كدهاي اپيدميولوژيك
كدهاي واحد هاي مرغ مادر استان خا
ليست واحد هاي مرغداري گوشتي جهت درج كد واحد اپيدميولوژيك در گواهي بهداشتي حمل طيور زنده كه بايد توسط صادركننده گواهي درج گردد

كد واحد اپيدميولوژيك نام واحد ظرفيت استان شهرستان
10010330001 امير 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330002 صدوق 36000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330003 رحمتي 16000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330004 يعقوب زاده 8000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330005 يعقوب زاده 15000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330006 رحمتي 18000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330007 رحمتي 27000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330008 شکيبا 41000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330009 خطيبي 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330010 خباز زاده 22000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330011 سلمانزاده 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330012 طلايي 19500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330013 فرهاديان 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330014 سلمانزاده 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330015 قاسميان 8000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330016 فرهاديان 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330017 قادر زاده 19000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330018 محالي 0 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330019 رجب زاده 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330020 علينقي زاده 16800 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330021 فدوي 70000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330022 داوودي 58000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330023 قنبري 25000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330024 علي آباد 45000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330025 شکيبا 20200 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330026 نجاري 8000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330027 يزدانيان 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330028 منيري 22500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330029 مرغ گوشتي کبک کوه 22500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330030 اسماعيل زاده 11000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330031 توکلي زاده 5600 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330032 صدف 8000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330033 باقري 7800 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330034 باقري 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330035 الهياري 6000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330036 احساني 13000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330037 فرهاد 11000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330038 قاسميان 21000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330039 زوارئيان 19000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330040 دهقاني 6000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330041 دهقاني 30000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330042 فدايي 8000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330043 رحمتي 25000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330044 بهنام 60000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330045 پور شفيع 20000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330046 شرکت مرغ مزرعه 50000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330047 گروه توليدي هما 17000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330048 نکويي 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330049 شفيعي 30000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330050 طحانيان 30000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330051 مير احمدي 6000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330052 توسلي 12000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330053 سر گدار 12000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330054 رجب پور 18500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330055 کوهستان 45000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330056 هاشمي 30000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330057 مهدوي 30000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330058 سنا بادي 5700 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330059 برادران فدايي 20000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330060 حاتمي 3600 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330061 232 رسالت 32000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330062 قائم 25000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330063 شرکت پر طلا 32000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330064 رجبي 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330065 رجبي 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330066 شرکت تعاوني نيسيان 32000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330067 کوشکي 33500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330068 زارع 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330069 فدوي 28000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330070 جمشيديها 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330071 سحر 66000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330072 شکيبا 19000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330073 غلامي 20000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330074 رحمتي 85000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330075 قنبري 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330076 غلامي 12000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330077 توراني 45000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330078 عرفان مرغ 95000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330079 شرکت تعاوني نهوج 30000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330080 منتهايي 17000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330081 غلامي 0 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330082 گنجي زاده 35000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330083 عامري 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330084 سفيد گوشت 64000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330085 دهقاني 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330086 سعيد پور 30000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330087 شرکت تعاوني همت 32000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330088 عزت خواه 12000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330089 فضائلي 12000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330090 جمالي 12000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330091 تک فاز 2 110000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330092 تک فاز 1 80500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330093 تک فاز 3 75000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330094 صدوق 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330095 نقش 20000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330096 قصيديان 20000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330097 رحمتي 61000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330098 مرغ سپيد 29000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330099 عقدايي 5000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330100 اکبري 21000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330101 کوثر 85800 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330102 شرکت تعاوني روستايي 32000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330103 قادري 14000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330104 توکلي 27000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330105 جعفري 20000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330106 طباطبايي 17000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330107 صادقي 12000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330108 زارعي 22000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330109 حماميان 26600 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330110 ميلاد 37000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330111 احتشامي 18000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330112 احمدي 44000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330113 دوره گرد 14000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330114 خيريه قمر بني هاشم 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330115 اختري 13500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330116 شفيعي 22000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330117 ناجي 35000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330118 برادران صانعي 30000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330119 اميد 94000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330120 طبايي 45000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330121 سفيد پر 46000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330122 داميکار 14000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330123 زارعي 37000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330124 گلخني 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330125 ذبيحي 35000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330126 گلخني 40000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330127 گنجي زاده 36700 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330128 اختري 50000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330129 طباطبايي 33600 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330130 حسيني 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330131 اماني 54000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330132 ابوطالبي 37000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330133 عصاري 14500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330134 حاتمي 23500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330135 عصاري 10000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330136 فرهاديان 44500 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330137 توکل 23000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10010330138 تقي زاده 20000 اصفهان ا‏ردستا‏ن‏
10020330001 شرکت شفيعي ها 35000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330002 داوود نيکبخت 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330003 محمد طاووسي 1 11000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330004 محمد طاووسي2 22000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330005 اسماعيل نيکبخت 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330006 حسن نوذري 16000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330007 اکبر شفيعي 5500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330008 حسين نيکبخت 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330009 اصغر نوذري 30000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330010 پرويز بهمني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330011 يداله بهمني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330012 داود شفيعي 25000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330013 ميلاد 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330014 مرتضي مهاجري 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330015 حسين علي دهقاني 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330016 رضا نيکبخت 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330017 محمد نوذري 40000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330018 بتول رضواني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330019 علي نوذري 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330020 خسرو شفيعي 13000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330021 علي رضواني 11000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330022 رضا صانعي 6000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330023 عباس نيکبخت 6800 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330024 جعفر طباطبائي 49000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330025 عباس نيکبخت 12000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330026 حسينعلي شفيعي 16000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330027 محمد صانعي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330028 علي کشاورز 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330029 رضا شفيعي 22000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330030 حسن فاتحي 12000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330031 ابوتراب ناطقي 7300 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330032 محمد رضواني 13300 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330033 حسن صانعي 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330034 نوراله قاسمي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330035 محمد شفيعي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330036 تقي نيکبخت 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330037 رضا شفيعي 13000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330038 سيدرضا حسيني 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330039 عباسعلي شفيعي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330040 حيدر علي رجائي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330041 منصور نجفي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330042 آقا علي نجفي 13000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330043 محمد سليمي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330044 جعفر سليمي 6000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330045 منصور نجفي 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330046 حسين صفائي 6000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330047 سيد مهدي فاطمي 16000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330048 جواد شريفيان 9000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330049 سيد فرهاد فاطمي 11000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330050 سيد مصطفي سجادي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330051 اکبر وطن خواه 4000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330052 علي ايرواني 11000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330053 رضا شهابي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330054 حسن مير جاني 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330055 ابراهيم افضلي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330056 حسن نيکبخت 17500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330057 براتعلي شفيعي 22000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330058 احمد درستکار 4000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330059 صادق صادقي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330060 حسين محمد زاده 12000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330061 اسماعيل احمدي 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330062 رضا شفيعي 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330063 حسين شفيعي 12000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330064 پرويز پاکزاد 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330065 مرغداري جبل جلالي 16000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330066 مرغداري رحمت آباد 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330067 مرغ گوشتي زربال 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330068 سيد باقر حسيني 6000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330069 آقاي پورسينا 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330070 علي فصيحي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330071 محمد حسين نوذري 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330072 حسينعلي رضواني 22000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330073 پرويز قطبي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330074 اسماعيل قنبري 5500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330075 رحمت اله حيدري 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330076 مرحوم علي باقري 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330077 جعفر دهقاني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330078 سيد حسين بني طبا 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330079 حسن بقائي 7200 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330080 عباس خاني 22000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330081 عزت اله شاه ميرزائي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330082 مرواريد رمضاني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330083 عزت اله شاه ميرزائي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330084 غلامعلي اميني 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330085 ولي اله زين الديني 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330086 صفر علي نوروزي 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330087 مرحوم سيد ابوالفضل هاشمي 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330088 جعفر عباسي فر 12000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330089 محمد نوروزي 30000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330090 فريبا صادقي فر 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330091 غلامرضا خانعلي 40000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330092 مرتضي مومني 30000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330093 هوشنگ جلالي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330094 احمد خانعلي 25000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330095 محمد رضا رمضاني 12600 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330096 سعيد آذريان 14000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330097 حسن حيدري 25000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330098 اسماعيل ناظمي 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330099 حسين عليجاني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330100 رمضان محمدي 3500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330101 مصطفي اعرابي 4000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330102 صفرعلي اعرابي 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330103 حسين شاه ميرزائي 4000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330104 انجيران 12000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330105 مزرعه خروس 4000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330106 جوکاران 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330107 فرج اله احمديان 8500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330108 حسين بماني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330109 فرج اله احمديان 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330110 حسين قاسمي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330111 رضا شرف 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330112 رمضان قاسمي 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330113 قاسم محسني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330114 مجيد احمدي 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330115 علي رحيمي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330116 حسنعلي اسلامي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330117 رضا قرباني 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330118 حسين تگستاني 1500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330119 علي محسني 8500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330120 محمد حيدري 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330121 مرغداري اتحاد 64000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330122 مرغداري ندا 30000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330123 مرغداري سحر 30000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330124 مرغداري فرهاد فروتن 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330125 مرغداري صديقه افشار 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330126 مرغداري غره الحميد 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330127 مرغداري مرغ بومي 26000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330128 مرغداري رضا رداني 4000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330129 مرغداري محمدعلي آقا حسيني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330130 مرغداري زماني 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330131 مرغداري اصغر احمدي 13000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330132 مرغداري عبدالهي 14200 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330133 مرغداري عجمي 6000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330134 مرغداري اسفنديار صانعي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330135 مرغداري مر کز آموزش کبوتر آباد 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330136 مرغداري مرغ بومي جهاد 120000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330137 مرغداري شرکت مايلو 36000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330138 مرغداري اصغر باطني 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330139 مرغداري حسين عبدالهي 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330140 مرغداري حسن شرکت قناد 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330141 مرغداري شرکت شهرستانک 32000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330142 مرغداري حيدري 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330143 مرغداري مرغ سلمان 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330144 مرغداري مسعود عباسي 24000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330145 مرغداري طاهريان 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330146 مرغداري مصطفي ايرواني 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330147 مرغداري علي ترکي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330148 مرغداري جعفر موحديان 8100 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330149 مرغداري مرغ منتظري 26000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330150 مرغداري سيد مهدي حسيني 32000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330151 مرغداري حسن چيت ساز 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330152 مرغداري قاسمعلي باقري 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330153 مرغداري عباس حسن پور 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330154 مرغداري حسينعلي احمدي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330155 مرغداري علي سالکي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330156 مرغداري حسين طاهري پور 7500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330157 مرغداري قطبي 9000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330158 مرغداري قطبي 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330159 مرغداري شرکت توليدي اندلان 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330160 مرغداري شرکت توليدي زاينده رود 12000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330161 مرغداري موسوي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330162 مرغداري يداله مينائي 10340 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330163 مرغداري عمو آقائي 5300 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330164 مرغداري کاوشي 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330165 مرغداري برجيان 27400 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330166 مرغداري شاهي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330167 مرغداري طاووسي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330168 مرغداري صديقه نادري 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330169 مرغداري داستان پور 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330170 مرغداري اباذري 43500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330171 مرغداري سيد علي طباطبائي 13600 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330172 مرغداري شفيعي 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330173 مرغداري حيدرمنصوري 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330174 حسين ملکيان 13000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330175 يزدي زاده 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330176 حق شناس 16000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330177 سکايش 6500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330178 مرغ سپاه 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330179 حسين تهراني 37000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330180 پيروز شمس 8600 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330181 ايرج زارع 6000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330182 هوشنگ استهباناتي 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330183 افقري 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330184 شمس 13200 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330185 چيت ساز 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330186 زکي زاده 9000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330187 خيري 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330188 حاج اکبري 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330189 پهلواني 24000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330190 ناصر توکلي 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330191 عباس زارع 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330192 دانشگاه آزاد خوراسگان 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330193 مصطفي زاهدي 13000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330194 تهراني 9000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330195 ميرزا بلند 14000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330196 پورسخي 35000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330197 اصغر خيري 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330198 محبوبه حسني 6500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330199 قطبي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330200 چنگيزي 18300 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330201 پنجه پور 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330202 حسن صادقي (عشاقي) 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330203 فوده اي 50000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330204 سپيده شهاب 45000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330205 احمد زاهدي 30000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330206 محمد علي خراساني 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330207 علي داوودي 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330208 کتابي 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330209 باقري 7500 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330210 آقاي انوري زاده 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330211 مرغداري عكاف زاده 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330212 احمد اميري 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330213 مرغداري خانم بتول اشتي مطلق 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330214 علي اکبر امرالهي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330215 مهد ي رجائي 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330216 مسيب اميري 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330217 حسن حيدري 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330218 حبيب اله اميري 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330219 حبيب اله اميري 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330220 احمد اميني 24000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330221 سيد عباس رجائي 8000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330222 سيد علي اصغر رجائي دوست 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330223 رضا آزادي 15000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330224 آزاد آزادي 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330225 ابوالفضل ضيائي 3000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330226 رسول فاضلي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330227 حبيب اله شريفي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330228 رضا شريفي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330229 اصغر کاظمي 30000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330230 حسين اسماعيلي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330231 خانعلي 27000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330232 خانعلي 12000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330233 صدراله قديري 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330234 ابوالفضل تقيان 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330235 زهيري 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330236 اصغر توکلي 7000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330237 احمد محمدي 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330238 حسن نظام زاده 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330239 حسن پزنده 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330240 محمد علي محسني 30000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330241 رضا محسني 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330242 امين اله محسني 0 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330243 محمد علي محسني 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330244 مهدي محمدي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330245 غلامرضا حاجي نظامزاده 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330246 حسين نظام زاده 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330247 غلامعلي توکلي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330248 اکبر نظام زاده 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330249 بهمن نظام زاده 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330250 محمد رضا نظام زاده 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330251 منصور توکلي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330252 محمد علي توکلي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330253 غلامرضا باقري 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330254 حسين محمدي 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330255 محمد علي نظام زاده 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330256 اسدي 5000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330257 مرغداري جزيران 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330258 محمد فرقاني 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330259 واحد نمونه 10000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10020330260 امين الله اسماعليان 20000 اصفهان ا‏صفها‏ن‏
10030330001 حاج حسين لطفي 5000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330002 عبدالمحمد حيدري 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330003 عبدالله اسحاقي 34000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330004 پرويز پاكزاد 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330005 محمد حسين سليماني 6000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330006 عباس سادات 12450 اصفهان خمينى‏شهر
10030330007 محمدسعيد بخردي 40000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330008 امير حسين خان اميني 16400 اصفهان خمينى‏شهر
10030330009 يوسف فتحيان 7500 اصفهان خمينى‏شهر
10030330010 حسين شفيعي 12000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330011 سيف الله عظيمي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330012 قدمعلي مقصودي 6000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330013 اصغر ابراهيمي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330014 غلامرضامالكي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330015 عبدالرسول رضواني 7100 اصفهان خمينى‏شهر
10030330016 فتح الله پيماني 11000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330017 محمدحسين سليماني 30000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330018 رضا گلشادي 4800 اصفهان خمينى‏شهر
10030330019 حسن پيماني 7000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330020 بتول ميرعنايت 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330021 رجبعلي بابايي 7000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330022 نعمت الله مالكي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330023 عبدالكريم پريشاني 13000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330024 حسينعلي هادي 11000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330025 غلامرضا بابايي 2500 اصفهان خمينى‏شهر
10030330026 بهمن شريفه 7500 اصفهان خمينى‏شهر
10030330027 مهرداد شاه زيدي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330028 حسن طالبي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330029 محمود عابدان پور 13000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330030 رضاقطاعي 9000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330031 يدالله سلطاني 8000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330032 حسن آقابابايي 7000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330033 عباس زرگريان 8500 اصفهان خمينى‏شهر
10030330034 رجبعلي درچه اي زاده 7000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330035 اسدالله جزيني 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330036 بهرام مالكي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330037 قدمعلي شايان 6000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330038 قدرت سليماني 6000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330039 عباس سليماني 7500 اصفهان خمينى‏شهر
10030330040 محمد علي مالکي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10030330041 اصغر مهرابي 10000 اصفهان خمينى‏شهر
10040330001 رفعتي 14400 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330002 رفعتي 50000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330003 شفيعي 10000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330004 زماني 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330005 رضاعلي 6500 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330006 رضاعلي 8000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330007 آقاكثيري 11000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330008 عصاري 5000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330009 شركت تعاوني ميثم 60000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330010 شمسي 6000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330011 جعفري 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330012 سميعيان 10000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330013 اميني 10000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330014 كيان مهر 11500 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330015 خسروي 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330016 حاجعلي 50000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330017 رضا سلطاني 8000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330018 رضا علي 31000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330019 حقاني 30000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330020 صادقي 40000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330021 حاجعلي 18000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330022 زاغي 10000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330023 صفا 30000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330024 حبيبي 6000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330025 دهكده 18000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330026 شركت تعاوني كسري 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330027 طباطبا يي 16000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330028 ميرزايي 38000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330029 ميرزايي 35000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330030 حاجعلي 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330031 خسروي 10000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330032 ناطقي 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330033 كوثر 30000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330034 سبحاني 30000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330035 حسومي 22800 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330036 كلوخي 14500 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330037 محبي نيا 6000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330038 گل محمدي 16000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330039 حقي 30000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330040 آقاميري 15000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330041 جواد جليلي 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330042 حاجعلي 32000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330043 رضا 15000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330044 شهرياري 9000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330045 اردودري 34000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330046 نبي زاده 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330047 متين 50000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330048 رياحي پور 18700 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330049 حاجعلي 10000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330050 ذوالفقاري 5000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330051 پرناز 40000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330052 بياتي 7000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330053 افشاني 20000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330054 بامداد 23000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330055 حاجعلي 24007 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330056 حاجعلي 9500 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330057 ميرشفيعي 5000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330058 تخم گذار كهرت 10000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330059 مومني 18000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330060 قرباني 21000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330061 مهدي 12000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330062 فروغي 8000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330063 تعالي 5000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330064 تعالي 10000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330065 اميني 24000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330066 مومني 7000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330067 غلامحسين حقي 15000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10040330068 شرکت مرغ ماکيان 15000 اصفهان خوا‏نسا‏ر
10050330016 مرغداري ابراهيم طايي 5000 اصفهان سميرم‏
10050330017 مرغداري مهدي فتحي 5000 اصفهان سميرم‏
10050330018 مرغداري سعيد ربيعي 20000 اصفهان سميرم‏
10050330019 مرغداري پيرمراديان 20000 اصفهان سميرم‏
10050330020 مرغداري پرناز طلايي 40000 اصفهان سميرم‏
10050330021 مرغداري محمد رشيدي 20000 اصفهان سميرم‏
10060330001 خوانساري 8000 اصفهان فريدن‏
10060330002 سپاه 20000 اصفهان فريدن‏
10060330003 كشاورز 10000 اصفهان فريدن‏
10060330004 جهانگيري 10000 اصفهان فريدن‏
10060330005 ايثارگرات 30000 اصفهان فريدن‏
10060330006 ايثارگران توحيد 44000 اصفهان فريدن‏
10060330007 شفيعي 22500 اصفهان فريدن‏
10060330008 رياحي 14000 اصفهان فريدن‏
10060330009 شفيعي 20000 اصفهان فريدن‏
10060330010 مهدوي 8000 اصفهان فريدن‏
10060330011 زرين 10000 اصفهان فريدن‏
10060330012 موسي خاني 10000 اصفهان فريدن‏
10060330013 موسي خاني 10000 اصفهان فريدن‏
10060330014 كيان ارثي 14000 اصفهان فريدن‏
10060330015 عبداللهي 5000 اصفهان فريدن‏
10060330016 عديلي پور 17000 اصفهان فريدن‏
10060330017 عبداللهي 5000 اصفهان فريدن‏
10060330018 اسماعيلي 5000 اصفهان فريدن‏
10060330019 عبداللهي 30000 اصفهان فريدن‏
10060330020 رضايي 10000 اصفهان فريدن‏
10060330021 ميلان 30000 اصفهان فريدن‏
10060330022 دالانكوه 7000 اصفهان فريدن‏
10060330023 عبداللهي 5000 اصفهان فريدن‏
10060330024 حميدي 10000 اصفهان فريدن‏
10060330025 محمدرضا ناظمي 20000 اصفهان فريدن‏
10070330001  پاشائي 5000 اصفهان فريدونشهر
10070330002  گشول 5000 اصفهان فريدونشهر
10070330003  دوست محمدي 5000 اصفهان فريدونشهر
10070330004  زالي 10000 اصفهان فريدونشهر
10070330005  عبادي 6000 اصفهان فريدونشهر
10070330006  کرمي 10000 اصفهان فريدونشهر
10080330002 جعفرپيشه 25000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330003 رضامحمدي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330004 بهمن رضائي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330005 مرغداري عباس کيخائي 5000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330006 مرغداري محمد حسين باقي 20000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330007 بشير اعظمي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330008 نعمت اله جمالي 5000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330009 سرهنگ جعفري 5000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330010 منصور براهيمي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330011 مرغداري حسين جعفرزاده 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330012 مرغداري قاسم کاظمي 20000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330013 مرغداري محمدحسين قهدريجاني 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330014 مرغداري جمالي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330016 مرغداري نعمت اله جعفرزاده 20000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330017 مرغداري جعفري 6000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330018 مرغداري عظيمي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330019 مرغداري اصغر شفيع زاده 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330020 مرغداري محمد علي يادگاري 5000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330021 مرغداري حسن محمدي 20000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330022 مرغداري شاهپور اميري 15000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330023 مرغداري عبدالرضا جلالي 28000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330024 مرغداري رضا واعظ 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330026 مرغداري حسينعلي محمودي 28500 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330027 مرغداري رمضان محمودي 27000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330028 مرغداري کريم شيرزادي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330029 مرغداري وجيه اله حيدري 5000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330030 تعاوني مرغ مينادشت 30000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330031 مرغداري توسلي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330032 مرغداري اصغر مهرابي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330034 مرغداري اصغر صفاري 15000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330035 حاج اسماعيل دهقان 0 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330036 محمد صادق اخباريه 30000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330037 منوچهر توکلي - طالبي 160000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330038 محمود طالبي 7000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330039 لطف اله طالبي 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330040 لطف اله طالبي 15500 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330041 مرغداري نجفقلي حيدري 10000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10080330042 شرکت سپيده دم 24000 اصفهان فلاورجا‏ن‏
10090330002 محمد آقاسي 15000 اصفهان شهرضا‏
10090330003 مجيد ارسطويي 45500 اصفهان شهرضا‏
10090330004 مصطفي انصاري 13000 اصفهان شهرضا‏
10090330005 اسماعيل انصاريپور 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330006 مهدي ترابي 33000 اصفهان شهرضا‏
10090330007 عباس انصاريپور 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330009 رجبعلي آقاسي 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330010 خسرو انصاري 25000 اصفهان شهرضا‏
10090330011 حسين انصاريپور 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330012 قاسمعلي باقري 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330013 عليرضا باقري 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330014 رضا براهيمي 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330015 تورج برومند 30000 اصفهان شهرضا‏
10090330016 عبدالرحيم برهاني 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330017 اسفنديار بهرامي 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330018 حسنعلي بهرامي 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330019 عليرضا بيات 30000 اصفهان شهرضا‏
10090330020 مراد علي بياتي 22000 اصفهان شهرضا‏
10090330021 خليل پارسايي 18000 اصفهان شهرضا‏
10090330022 ابوالقاسم پورشريف 16000 اصفهان شهرضا‏
10090330023 لطف الله تاکي 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330024 جعفر علي ترابي 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330025 رباب ترابي 8000 اصفهان شهرضا‏
10090330026 علي ترابي 30000 اصفهان شهرضا‏
10090330027 مهدي ترابي 15000 اصفهان شهرضا‏
10090330028 شركت تناور 71500 اصفهان شهرضا‏
10090330029 عبدالحسين جاوري 45000 اصفهان شهرضا‏
10090330030 عليرضا جاوري 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330031 حسن خادم 6100 اصفهان شهرضا‏
10090330032 محمد علي خادم 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330033 ولي الله خادم 25000 اصفهان شهرضا‏
10090330034 حسنعلي خراجي 30000 اصفهان شهرضا‏
10090330035 غلامرضا خودداني 15000 اصفهان شهرضا‏
10090330036 محمد راست قلم 6000 اصفهان شهرضا‏
10090330037 محمد رضا ربيعي 16000 اصفهان شهرضا‏
10090330038 جواد رحمتي 13000 اصفهان شهرضا‏
10090330039 عباسعلي رضايي 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330040 فاطمه رفيعياني 40000 اصفهان شهرضا‏
10090330041 مظفر رويين تن 8000 اصفهان شهرضا‏
10090330042 اکبر رئيسي 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330043 نصر الله سالک 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330044 مجتبي سبزواري 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330045 حسن سودايي 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330046 صفر علي سودايي 24000 اصفهان شهرضا‏
10090330047 مظاهر سودايي 6000 اصفهان شهرضا‏
10090330048 سيد حبيب الله سيدين 19000 اصفهان شهرضا‏
10090330049 سيد رضا سيدين 25000 اصفهان شهرضا‏
10090330050 سيد مجيد سيدين 13000 اصفهان شهرضا‏
10090330051 سيد ولي الله سيدين 14100 اصفهان شهرضا‏
10090330052 سيد محمد رضا شريفي 21000 اصفهان شهرضا‏
10090330053 شرکت درخشان بال 28000 اصفهان شهرضا‏
10090330054 سيد جواد شريفي 30000 اصفهان شهرضا‏
10090330055 سيد محمد رضا شريفي 6850 اصفهان شهرضا‏
10090330056 شرکت تعاوني روستايي 30000 اصفهان شهرضا‏
10090330057  شرکت تعاوني سلمان 50000 اصفهان شهرضا‏
10090330058 حجت الله شمس 21000 اصفهان شهرضا‏
10090330059 محمود صبوري 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330060 سيد محمد رضا طبائيان 35000 اصفهان شهرضا‏
10090330061 سيد محمد رضا طبائيان 26500 اصفهان شهرضا‏
10090330062 سيد فتح الله طبائيان 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330063 جليل عابدي 13450 اصفهان شهرضا‏
10090330064 رستم عليان 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330065 عزت الله عليخاني 18000 اصفهان شهرضا‏
10090330066 سيف الله علي عسگريان 21500 اصفهان شهرضا‏
10090330067 محمد غلامي 9000 اصفهان شهرضا‏
10090330068 محمدرضا فاتحي 15000 اصفهان شهرضا‏
10090330069 ابوالقاسم قاسمي 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330070 ولي الله قاسمي 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330071 ابوالفضل روح الهي 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330072  شركت مرغ کتونه 40260 اصفهان شهرضا‏
10090330073 محمود کرمي 12000 اصفهان شهرضا‏
10090330074 شاهرخ گرامي 55000 اصفهان شهرضا‏
10090330075 مرغ گويا 17000 اصفهان شهرضا‏
10090330076 مصطفي مرداني 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330077 حبيب الله محمد زماني 13500 اصفهان شهرضا‏
10090330078 آيت الله محمد رضايي 15000 اصفهان شهرضا‏
10090330079 عليرضا مومنيان 11000 اصفهان شهرضا‏
10090330081 عبدالرحيم مهاجري 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330082 سيد هاشم مير طالبي 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330083 ايرج نجفي 40000 اصفهان شهرضا‏
10090330084 صفرعلي نجفي 14000 اصفهان شهرضا‏
10090330085 سيف الله نجفي 38000 اصفهان شهرضا‏
10090330086 ضرغام نجفي 48000 اصفهان شهرضا‏
10090330087 علي نصيري 23000 اصفهان شهرضا‏
10090330088 جواد نصير پور 15000 اصفهان شهرضا‏
10090330089 احمد نيکبخت 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330090 راه علي هاشم زاده 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330091 اردشير نجفي 17000 اصفهان شهرضا‏
10090330092 فرشيد محمد قاسمي 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330093 ولي الله شباني 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330094 اکبر کاظمي 14000 اصفهان شهرضا‏
10090330095 محمد علي احمديان 11000 اصفهان شهرضا‏
10090330096 حيدر علي شاهپيري 13000 اصفهان شهرضا‏
10090330097 عباسعلي انصاريپور 25000 اصفهان شهرضا‏
10090330098 سيد علي اصغر رجايي دوست 15000 اصفهان شهرضا‏
10090330099 علي اکبر ترابي 30000 اصفهان شهرضا‏
10090330100 شركت تعاوني باغ سرخ 0 اصفهان شهرضا‏
10090330101 مرغداري آقاسي 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330102 مرغداري شمس 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330103 غلامرضا صابري 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330104 مرغداري جهانديده 60000 اصفهان شهرضا‏
10090330105 حيدر علي شاهپيري 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330106 مراد علي بياتي 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330107 همت 5000 اصفهان شهرضا‏
10090330108 مجتبي شباني 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330109 محمد علي پور عابدين 26870 اصفهان شهرضا‏
10090330110 مرغداري نيکبخت 36000 اصفهان شهرضا‏
10090330111 مرغ پاييزه 20000 اصفهان شهرضا‏
10090330112 مرغداري فخري 10000 اصفهان شهرضا‏
10090330113 مرغداري اسدي 18000 اصفهان شهرضا‏
10090330114 مرغداري نيمه ساخته 1 اصفهان شهرضا‏
10090330115 مرغداري سعيدي 10000 اصفهان شهرضا‏
10100330001 حبيب صباحي 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330002 قدرت اله زينلي 17500 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330003 شرکت کشت و صنعت مرغ کوهستان 40000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330004 ناصر آقايي 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330005 مسعوديه 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330006 حسن وکيلي نوش آبادي 19700 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330007 محمد ابوالحسني 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330008 حامد علما زاده 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330009 سيد اصغر لطيفي 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330010 احمد غلامزاده 4000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330011 پرويز منوچهري 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330012 فيروز شيباني 7000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330013  مهدي رضايي 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330014 مولود عربشاهي 14000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330015 جعفر اخوان فيني 4000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330016 علي رودخانه فيني 40000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330017 ناصر رمضانپور 17500 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330018 محمود رجايي 20450 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330019 محسن شاکر آراني 15000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330020 فاطمه حقيقت پژوه 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330021 جهانگير صادقي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330022 مجيد زارع راوندي 16000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330023 حسين اکرميان 15000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330024 مجيد ذوالفقاري 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330025 محمد خادمي 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330026 سيد احمد حسيني 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330027 بهرام دهقاني 22000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330028 شرکت تعاوني مرغداري مرواريد 42000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330029 امين اله سبحاني 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330030 شرکت کشت و صنعت پاکتين 2 9300 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330031 شرکت کشت وصنعت پاکتين 1 32000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330032 محمود موته نياسري 13500 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330033 محمد هادي موته اي 3000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330034 سيامک صولتي مشکاني 16400 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330035 باقر صانعي بيدگلي 22000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330036 محمد رضا عليزاده مشکاني 10270 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330037 عليرضا عليزاده 21000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330038 غلامرضا زحمتکش 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330039 عزيزاله بهروزي 7000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330040 شرکت تعاوني مرغداري زرين تاج 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330041 شرکت مجتمع کشت وصنعت پسته کاشا 31400 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330042 عليرضا دماوندي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330043 شركت سيمرغ باستان 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330044 محمد فکري 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330045 علي نزادي 23000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330046 شرکت مرغ شمشاد محمود 22400 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330047 غلامرضا رحماني 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330048 محمدرضا نزادي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330049 شرکت هد هد صباي اردهال 17000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330050 محمد رضا دماوندي 16200 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330051 عبداله عابدف آراني 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330052 حسين سبت چين 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330053 شرکت کاشان طيور 224 ايثارگران 32000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330054 عباس رفيعي بادي 40000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330055 سيد حسين مصطفوي 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330056 مسعود رضا مازوچي 34000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330057 حسين هادي 4000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330058 سيد محمد مصطفوي 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330059 محمد استادي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330060 غلامرضا رحماني 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330061 محمد رحيمي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330062 عبداله رضوي 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330063 مجيد اکبري 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330064 حسين فلاح 50000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330065 سيد عبداله قراب 7200 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330066 حسن صالحي 7000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330067 احمد متولي 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330068 حبيب سراجي 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330069 اصغر بارونقي 38500 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330070 علي علينقي پور 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330071 حسين زارع يزدلي 18000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330072 مصطفي بالاور 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330073 عباس غلامي فيني 17543 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330074 علي محمد يزديان 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330075 ماشاءاله قرباني 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330076 علي رودخانه فيني 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330077 سيدمحمد عمويي 11600 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330078 حسين هنر دار 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330079 محمد رضا داور 11000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330080 محسن ميرآفتاب 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330081 فضل اله جندقيان 18000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330082 مرحوم كاظمي 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330083 عباس بهي 18000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330084 سيد عباس موسوي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330085 حميد كاظمي 4000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330086 حسن يوسف پور 16000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330087 غلامرضا شعباني زاده 16500 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330088 رضا زينلي لتحري 7680 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330089 عباس جوي 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330090 مهدي موحديان 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330091 جعفر حياتي لتحري 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330092 حبيب سركار فيني 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330093 مصطفي اسماعيل زاده 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330094 عليمحمد خرمي 25000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330095 محمد حاجي زاده 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330096 علي سلماني 17000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330097 حسين زربخش 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330098 علي شعباني زاده 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330099 حسن جندقيان 18000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330100 سيد حسين سخايي 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330101 محمد مسجد سرايي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330102 محمد عباس زاده 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330103 محمود جلالي فر 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330104 علي سلماني 17700 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330105 عباس مقني 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330106 محسن مرتضوي نيا 38000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330107 حشمت اله اکرميان 50000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330108 محمد رضا موحديان 24250 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330109 احمد اسکندري 17600 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330110 حميد رضا نوروزي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330111 نعمت اله اکرميان 35000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330112 محمود نعمتيان 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330113 صدف فردوس 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330114 محسن کريم تتماج 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330115 علي اکبر غلامرضا زاده 5500 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330116 غلامرضا شهرياري 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330117 غلامرضا افتخارنژاد 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330118 امير حسين محمدي شاد 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330119 فضل اله جندقيان 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330120  محمد رئيس فر 3000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330121 غلامرضا رنجبر 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330122 خادمي 4000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330123 احمد رحماني 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330124 نعمت اله رضايي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330125 مرضيه مقني باشي 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330126 ابوالفضل عمورمضانزاده 15000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330127 سلطانعلي عرب زاده 19000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330128 اسماعيل عرب زاده 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330129 نصرت اله اكرميان 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330130 نويد صالحي 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330131 حشمت اله رضايي 25000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330132 نعمت رضايي 8000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330133 غلامعلي عمو رمضانزاده 18000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330134 محسن نجاريان نياسري 15000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330135 حسين جمشيدي فر 24000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330136 عباس سيدي نياسر 30700 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330137 سيد امير سيدي 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330138 شجاع سيدي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330139 حسن پويان 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330140 محمد نصيري 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330141 علي اکبر کريمي 16000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330142 ماشاءاله مير صيفي 6300 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330143 حسين غلامي راد 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330144 حسين اکرميان 22000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330145 علي محمد جمشيدي فر 17000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330146 زهرا سادات منعميان 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330147 حسين جمشيدي فر 15000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330148 نادعلي رئيس زاده 11000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330149 دژآگاه 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330150 حسين عرشي 40000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330151 مرتضي بصيري نيا 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330152 فجر بيداران (205 ايثارگران) 32000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330153 مهدي بخشنده فر 21000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330154 حسن سبت چين 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330155 احمد ذراتي 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330156 سعيد سبت چين 39000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330157 شرکت گلپر فرح آباد 25000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330158 شرکت تعاوني مرغداري روستاي فرح 25000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330159 اسماعيل فلاح زاده 3600 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330160 منوچهر دهقان 7500 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330161 طاهره اکبري جولا 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330162 منوچهر ضرابي 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330163 احمد مکاري نژاد 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330164 احمد ساداتي 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330165 علي وطن دوست 11000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330166 شرکت کشت وصنعت مرغ حميد 50000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330167 محمدعلي صفايي پور 10000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330168 فخراله اکرميان 32000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330169 سيد ابوالقاسم فدايي 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330170 قربانعلي رضايي 7000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330171 حسين جعفري 12000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330172 محمد جواداخوان ارمكي 15000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330173 صمديان 3000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330174 گلابچي 3000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330175 زهرا سادات توليت 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330176 عليرضا زارع اسحاق آبادي 4400 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330177 عباس چاوشي 6000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330178 سيف اله ستاري 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330179 سيد مرتضي موسوي 20000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330180 حسن صحرايي 16000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330181 ماشاءاله شاهميري 24000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330182 حسين شاهميري برزکي 11000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330183 غلامرضا اصلاحچي 9000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330184 محمد علي غلامپور 25000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330185 محمد علي وکيلي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330186 محمد علي وکيلي محمد آبادي 62500 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330187 مصطفي نوراني 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330188 علي رضايي 14400 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330189 رضا رضايي 15000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330190 مجيدي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330191 علي اکبر سيد علي زاده 3000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330192 پاشا نبوي 2 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330193 نوراله اخوان نبوي 12600 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330194 شرکت کاشان جيک 30000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330195 حسين غلامي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330196 غلامرضا رضائيان کالياني 15000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330197 حسن رضوي 5000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10100330198 سيد علي حسيني 7000 اصفهان كا‏شا‏ن‏
10110330001 حسن مشيري 19000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330002 قدمعلي زيبايي 12000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330003 علي اكبر زيبايي 15000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330004 محسن منيري 16000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330005 مصطفي خامسي 30000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330007 ابوالفضل خامسي 30000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330008 اصغر -شايسته 58000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330009 مرتضي مدني 12000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330010 اعجازي -عزتي 21000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330011 علي اكبر ياوري 12000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330012 سپيد بال 20000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330013 باقر منيري 40000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330014 ياوري -قرباني 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330015 مهدي فياضي 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330016 صفر فياضي 15000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330017 محمد نيكبخت 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330018 محمد شهابي 9000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330019 رضا فيضي 12000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330020 مرتضي صفوي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330021 حسين مهراسبي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330022 سيد ابوالقاسم مير كريمي 8000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330023 محمد تقي شاهپري 7000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330024 حسين بطحائي 7000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330025 مرتضي خامسي 30000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330026 محمد رضا عزتي 8000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330027 حسن ناطقي 40000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330028 عراقي -مدني 20000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330029 احمدرضا قائدي 0 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330030 احمدرضا قائدي 40000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330031 شرکت مرغ نيلوفر 27000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330032 مجتبي عبد الحميدي 20000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330033 سيد محمد مير كريمي 30000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330034 حسن توحيدي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330035 محمدعلي سيفي 13000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330036 محمدعلي توسلي 28000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330037 نعمت الله ابراهيمي 35000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330038 محمد رضا نكونام 11000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330039 احمداردشيري 7000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330040 عبد الجبار تاج الديني 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330041 حسين رفعتي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330042 سعيد محسني 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330043 اصغر كاظمي فر 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330044 محمد علي ابراهيمي 40000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330045 علي اكبر فرشچي 17290 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330046 مجتبي ثمري 22000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330047 ناصر قلي ثمري 19000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330048 عليجان ظاهري 32000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330049 محسن ظاهري 6000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330050 گلپا طيور 60000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330051  مرغ شباهنگ 32000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330052 مرغ سلمان فارسي 42000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330053  اصغرعليشاهي 11000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330054 مرغ اباذر 18000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330055 مرتضي خوشنويسان 8000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330056 علي غديري 7000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330057 محمدطاهر چمني 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330058 مهدي بطحائي 30000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330059 علي محمداعلائي 24000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330060 رضا اعلائي 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330061 محسن نامداري 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330062 محمد كريمي 15000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330063 علي نامداري 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330064 محمود كوكبي 26000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330065 احمد شهابي 8000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330066 مصطفي اكرمي 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330067 غلامعلي حاتمي 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330068 خديجه پارسائي 7000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330069 سيد مير كريمي 20000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330070 حسين فرجي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330071 علي اكبرسهرابي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330072 مجتبي عين الهي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330073 نصرت فرخي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330074 سعيدآسوده 20000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330075 علي پيروي 30000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330076 محمد رضا عزتي 20000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330077 جواد مهدوي 20000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330078 مهدي بطحائي 12000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330079 قدرت روح الهي 13500 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330080 سيد محسن منيري 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330081 محمد رضا شايسته پور 28000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330082 تقي ثمري 7000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330083 مجتبي عبد الحميدي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330084 علي ثمري 8000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330085 سيداسد ا.. مير مهدي 20000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330086 محمد باقر حاج نوروزي 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330087 عباس فراست 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330088 حسين غفاري 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330089 ابوالفضل نوري 6000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330090 صادق منيري 7000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330091 علي اصغر باقري 8000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330092 سيد علي منيري 5000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330093 جوادي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330094 اردشيري 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330095  محمد جوادمهدوي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330096 حاج نوروزي 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330097 زهرا کاظمي فرد 10000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10110330098 اصغر کاظمي فرد 23000 اصفهان گلپا‏يگا‏ن‏
10120330001 عباسعلي اشرف 20000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330002 غلامرضاجم جاه 10000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330003 رضا   الهياري 29000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330004 محمدعلي صادقي 52000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330005 مجيد بهزادي 27000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330006 مرتضي بهادران 48000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330007 حسين   هادي 10000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330008 عليرضاخدابخشي 44700 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330009 اصغر بهرامي 20000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330010 منوچهر   وزيري 11000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330011 نبي اله وزيري 30000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330012 عباس صالحي 5000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330013 داريوش راهنما 10000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330014 يداله سليميان 20000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330015 ناصر قهرماني 42500 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330016 مجيد رحيمي 10000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330017 محمدقلي سليميان 22000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330018 تعاون روستايي لنجان 20000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330019 بختياري پور 32000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330020 عبدالغفار طاهريان 5000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330021 شريف ربيعي 20000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330022 عباس موذني 25000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330023 اصغر اسحاقي 5700 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330024 مرغداري امير 16000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330025 عزيزقلي طالبي 6000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330026 مرغداري تاج 70000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330027 کمال الهياري 30000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330028 تقي    پور تقي 9000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330029 صفر   رحيمي 14000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330030 محمود   طالبي 7500 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330031 غلامرضا    بيگي 8500 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330032 غلامرضا    بيگي 12000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330033 محمد قلي سليميان 22000 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330034 محمد تقي موذني 5700 اصفهان لنجا‏ن‏
10120330035 سيد عباس صفايي ريزي 30000 اصفهان لنجا‏ن‏
10130330003 رضا دهقاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330004 عليرضا باهنر 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330005 محمدحسين ورپائي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330006 اقدس ابدي 13000 اصفهان نا‏يين‏
10130330007 عليرضا قاسمي 13000 اصفهان نا‏يين‏
10130330008 قدمعلي حيدري 7200 اصفهان نا‏يين‏
10130330009 سيدفخرالدين بني هاشمي 27500 اصفهان نا‏يين‏
10130330010 حسين محمدي 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330011 راحمه محمدي پور 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330012 فاطمه بنده علي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330013 جلال الدين صدري 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330014 احمد يادگاري 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330015 سيدرضاموسي کاظمي 8200 اصفهان نا‏يين‏
10130330017 مرتضي دهقان نصيري 30000 اصفهان نا‏يين‏
10130330018 رضا اروريان 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330019 رضا صادقيان 6300 اصفهان نا‏يين‏
10130330020 رضا قنبري مقدم 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330021 مسعود معيني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330022 عزت پرکم 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330023 احمد جبلي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330024 حسين اسدي 35000 اصفهان نا‏يين‏
10130330025 صمد نوروزي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330026 سعيد اباصلتيان 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330027 مرتضي ارموديان 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330028 ولي ا... عاشقي 13000 اصفهان نا‏يين‏
10130330029 مصطفي محسني 21000 اصفهان نا‏يين‏
10130330030 يدا... هرمزنصيري 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330031 علي اکبرنيکوبخش 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330032 محمد هرمزنصيري 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330033 قربانعلي ارجکي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330034 قدمعلي ارجکي 7000 اصفهان نا‏يين‏
10130330035 حسنعلي بهنام فر 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330036 علي اکبر توکلي 10470 اصفهان نا‏يين‏
10130330037 داوود سلطاني 12500 اصفهان نا‏يين‏
10130330038 فرزانه ابراهيم زاده 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330039 منوچهر بهزادي 43000 اصفهان نا‏يين‏
10130330040 جواد دهقان معيني 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330041 ولي ا... ارجکي 32000 اصفهان نا‏يين‏
10130330042 ولي ا... ارجکي 3000 اصفهان نا‏يين‏
10130330043 حميد جهان پناه 20400 اصفهان نا‏يين‏
10130330044 حسين اميد بخش 34000 اصفهان نا‏يين‏
10130330045 داوود نجف آبادي 19300 اصفهان نا‏يين‏
10130330046 مصطفي محسني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330047 محمد جواد گرامي زاده 14300 اصفهان نا‏يين‏
10130330048 زمزم نخعي سرو 22000 اصفهان نا‏يين‏
10130330049 سيدمحمد بني هاشمي 18000 اصفهان نا‏يين‏
10130330050 داوود نجف آبادي 35000 اصفهان نا‏يين‏
10130330051 محمد حريري 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330052 حسين رضايي 21000 اصفهان نا‏يين‏
10130330053 خليل ملک پور 16000 اصفهان نا‏يين‏
10130330054 حسن فروزانفر 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330055 سيد حسن ميرسيفي 3000 اصفهان نا‏يين‏
10130330056 فاطمه مشايخي جمالوئي 26000 اصفهان نا‏يين‏
10130330057 امير حبيب پور 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330058 شهروز کاظمي 7000 اصفهان نا‏يين‏
10130330059 نعمت ا... واشيان 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330060 اميرقلي پاک ضمير 8000 اصفهان نا‏يين‏
10130330061 حميدرضا قنبريان 10300 اصفهان نا‏يين‏
10130330062 حسن خوشبخت 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330063 محمدجواد قرباني زواره 12000 اصفهان نا‏يين‏
10130330064 رضا فردوسي 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330065 رضا عامري 5500 اصفهان نا‏يين‏
10130330066 مرتضي نصيري 38530 اصفهان نا‏يين‏
10130330067 عباس افشار 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330068 سيدمصطفي طباطبايي 11840 اصفهان نا‏يين‏
10130330069 محمدعلي شايگان 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330070 حسن نظري 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330071 شرکت اميد 30000 اصفهان نا‏يين‏
10130330072 مصطفي بنده علي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330073 حسن توكلي 30000 اصفهان نا‏يين‏
10130330074 علي ميرزابيگي 24000 اصفهان نا‏يين‏
10130330075 عزيزا... برزگري 13200 اصفهان نا‏يين‏
10130330076 رضا متوليان 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330077 رضاعلي بهشتي نژاد 25000 اصفهان نا‏يين‏
10130330078 محمدعلي دادبين 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330079 داوود مهديخاني 18000 اصفهان نا‏يين‏
10130330080 ابوالفضل مهديخاني 3500 اصفهان نا‏يين‏
10130330081 اميرهوشنگ بهشتي نژاد 11600 اصفهان نا‏يين‏
10130330082 رضا مهديخاني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330083 ابوالفضل دهقاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330084 محمدرضا دهقاني 13500 اصفهان نا‏يين‏
10130330085 فضلعلي فودازي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330086 جواد دهقاني 18000 اصفهان نا‏يين‏
10130330087 محمد دهقاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330088 کشور دهقان عفيفي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330089 حسين دهقاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330090 مرتضي دهقاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330091 عبدالصمد دهقاني 20500 اصفهان نا‏يين‏
10130330092 فرج ا... دهقاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330093 قربانعلي دهقاني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330094 زهرا دهقاني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330095 مراد دهقاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330096 احمد فودازي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330097 قاسم خوشبخت 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330098 عربعلي فودازي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330099 حسينعلي دهقاني 15000 اصفهان نا‏يين‏
10130330100 يدا... حسن زاده 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330101 حسينعلي دهقاني 5500 اصفهان نا‏يين‏
10130330102 علي اکبر مختاري 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330103 خديجه دهقاني عشرت آبادي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330104 باقر اوشني 9000 اصفهان نا‏يين‏
10130330105 حسن مومنيان 10650 اصفهان نا‏يين‏
10130330106 رشيد رفيعي 4000 اصفهان نا‏يين‏
10130330107 حسن صادقيان 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330108 يدا... حسيني نسب 3500 اصفهان نا‏يين‏
10130330109 اسماعيل اوشني 6500 اصفهان نا‏يين‏
10130330110 جعفر عرب 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330111 امير احمدي 4000 اصفهان نا‏يين‏
10130330112 محمد صيامي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330113 رمضان جوانمردي 7000 اصفهان نا‏يين‏
10130330114 علي نوروزي 19000 اصفهان نا‏يين‏
10130330115 فاطمه دهقاني 16000 اصفهان نا‏يين‏
10130330116 مسعود زارع 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330117 حسين رحيمي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330118 حسين فرخي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330119 عبدالصمد جوانمردي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330120 رضا علي جلالي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330121 حسين نوروزي 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330122 حسن مومنيان 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330123 قاسم عسگري 18500 اصفهان نا‏يين‏
10130330124 حسين شريفي 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330125 احمد محمدي تميناني 8500 اصفهان نا‏يين‏
10130330126 حسن عرب 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330127 غلامرضا محمدي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330128 علي محمدي تميناني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330129 رمضان توکلي 4000 اصفهان نا‏يين‏
10130330130 هاشم نوروزي 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330131 شکرا... توکلي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330132 حسين اوشني 9000 اصفهان نا‏يين‏
10130330133 مهدي شريفي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330134 رمضان عباسي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330135 رضا عباسي 8000 اصفهان نا‏يين‏
10130330136 تقي خطيب نيا 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330137 حسن کيواني نرگور 5400 اصفهان نا‏يين‏
10130330138 محمد صفايي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330139 محمود پورکيوان 3000 اصفهان نا‏يين‏
10130330140 محمد بلابادي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330141 قربانعلي رضايي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330142 حسين دهقاني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330143 محمدعلي گرگيان سرشك 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330144 مسعود عفيفي 16000 اصفهان نا‏يين‏
10130330145 پرطلايي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330146 يدا... خوشبخت 54000 اصفهان نا‏يين‏
10130330147 باقر احمدي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330148 زينب فودازي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330149 صغري فودازي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330150 حسين دهقاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330151 فاطمه وزيري 3500 اصفهان نا‏يين‏
10130330152 سفيد بال 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330153 عليرضا پوررضايي 4000 اصفهان نا‏يين‏
10130330154 ولي ا... جامجو 4000 اصفهان نا‏يين‏
10130330155 برادران محمدي 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330156 حسن كيواني نرگور 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330157 عباسقلي وهابي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330158 صادق طالبي 12000 اصفهان نا‏يين‏
10130330159 حسين وهابي 30000 اصفهان نا‏يين‏
10130330160 كوير 25000 اصفهان نا‏يين‏
10130330161 عبدالمهدي پوربافراني 17000 اصفهان نا‏يين‏
10130330162 فدك 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330163 حسن اسماعيلي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330164 پنج ستاره 5500 اصفهان نا‏يين‏
10130330165 علي بابا 27000 اصفهان نا‏يين‏
10130330166 غلامحسين ابراهيم زاده 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330167 عبدالحميد خطيبي 23500 اصفهان نا‏يين‏
10130330168 رضا عرب 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330169 گوهرشاد پوربافراني 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330170 رحمت ا... بافراني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330171 ابواقاسم اسماعيلي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330172 حسن خنجري 39000 اصفهان نا‏يين‏
10130330173 حسين فودازي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330174 صفرعلي دهقان نصيري 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330175 علي خنجري 22000 اصفهان نا‏يين‏
10130330176 خسرو خنجري 3000 اصفهان نا‏يين‏
10130330177 داوود زندواني 3500 اصفهان نا‏يين‏
10130330178 حبيب ا... عرب 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330179 زينب اكبري 7500 اصفهان نا‏يين‏
10130330180 حسين بي ريا 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330181 غلامحسين عرب 3500 اصفهان نا‏يين‏
10130330182 رضا عرب 8000 اصفهان نا‏يين‏
10130330183 ماشا ا... پوربافراني 6800 اصفهان نا‏يين‏
10130330184 محمدعلي عرب 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330185 علي رحمتي 6500 اصفهان نا‏يين‏
10130330186 علينقي رحيمي 6600 اصفهان نا‏يين‏
10130330187 يوسف پوربافراني 3000 اصفهان نا‏يين‏
10130330188 مهدي اسماعيلي 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330189 علي اكبر بخشي 15000 اصفهان نا‏يين‏
10130330190 علي اكبر عبدا... زاده 7800 اصفهان نا‏يين‏
10130330191 حسينعلي طالبي نژاد 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330192 غلامرضا شهرياري 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330193 حسين سلطاني 7800 اصفهان نا‏يين‏
10130330194 سيدحسن موسي كاظمي 12000 اصفهان نا‏يين‏
10130330195 عباس اعظمي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330196 حسين سلطاني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330197 احمد محمدي 7000 اصفهان نا‏يين‏
10130330198 سعيد سلطاني 7200 اصفهان نا‏يين‏
10130330199 اعظم فرزاني 11000 اصفهان نا‏يين‏
10130330200 فاطمه حسن زاده 13200 اصفهان نا‏يين‏
10130330201 عباس سلطاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330202 حسين سلطاني 15200 اصفهان نا‏يين‏
10130330203 سيد احمد موسي كاظمي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330204 فاطمه قاسمي 9000 اصفهان نا‏يين‏
10130330205 اقدس موسي كاظمي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330206 علي ملك پور 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330207 معصومه گرگان محمدي 11400 اصفهان نا‏يين‏
10130330208 عباس ملك پور 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330209 سيد رضا موسي كاظمي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330210 پرورش مرغ مهدي 65000 اصفهان نا‏يين‏
10130330211 يدا... سلطاني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330212 حبيب ا... قليان محمدي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330213 حسن ملك پور 4000 اصفهان نا‏يين‏
10130330214 محمد رضا خجسته مقدم 12000 اصفهان نا‏يين‏
10130330215 ابوالفضل حيدري 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330216 طيبه يزدان پرست 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330217 عباسعلي درخشان 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330218 سحر 28000 اصفهان نا‏يين‏
10130330219 سفيد بال كوهستان 15000 اصفهان نا‏يين‏
10130330220 بتول محمدي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330221 جابر سلطاني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330222 محمود عرب 8000 اصفهان نا‏يين‏
10130330223 عصمت پوربافراني 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330224 اشرف موسي كاظمي 17000 اصفهان نا‏يين‏
10130330225 حسينعلي يوسفي 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330226 حميد رضا سلطاني 3500 اصفهان نا‏يين‏
10130330227 رسول ملك پور 4000 اصفهان نا‏يين‏
10130330228 حسن نجفيان 3500 اصفهان نا‏يين‏
10130330229 مهدي نجفيان 2000 اصفهان نا‏يين‏
10130330230 حميد عابدي 12500 اصفهان نا‏يين‏
10130330231 حميد سلطاني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330232 سيدعلي صدري 7000 اصفهان نا‏يين‏
10130330233 بتول بفروئي 11000 اصفهان نا‏يين‏
10130330234 يدا... سلطاني 9600 اصفهان نا‏يين‏
10130330235 حسن عبدا... زاده 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330236 سيد جمال موسي كاظمي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330237 عليرضا عبدا... زاده 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330238 عصمت معرفي 13000 اصفهان نا‏يين‏
10130330239 يدا... ملك پور 42000 اصفهان نا‏يين‏
10130330240 حامد 26000 اصفهان نا‏يين‏
10130330241 محمدعلي سلطاني 34000 اصفهان نا‏يين‏
10130330242 حسين عابديني 14000 اصفهان نا‏يين‏
10130330243 حبيبه گرگيان محمدي 8600 اصفهان نا‏يين‏
10130330244 مرتضي محسني 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330245 عباس ملك پور 13200 اصفهان نا‏يين‏
10130330246 محمد محمديان 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330247 احمد محمدي پور 16700 اصفهان نا‏يين‏
10130330248 صفيه موسي كاظمي 6500 اصفهان نا‏يين‏
10130330249 حبيب ملك پور 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330250 يدا... ملك پور 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330251 غلامرضا قاسمي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330252 محمدعلي زارع سهيلي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330253 حسينعلي عامري 20000 اصفهان نا‏يين‏
10130330254 محمد اميدبخش 17000 اصفهان نا‏يين‏
10130330255 نصرت كاشفيان محمدي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330256 احمد حسين پور 8000 اصفهان نا‏يين‏
10130330257 احمد رحيمي 15000 اصفهان نا‏يين‏
10130330258 محمدعلي پوربافراني 7000 اصفهان نا‏يين‏
10130330259 خليل ملک پور 4500 اصفهان نا‏يين‏
10130330260 فاطمه مفيدي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330261 عباس بخشي 10000 اصفهان نا‏يين‏
10130330262 عربعلي ايزددوست 4000 اصفهان نا‏يين‏
10130330263 علي مفيدي 3500 اصفهان نا‏يين‏
10130330264 حسين ارجكي 3300 اصفهان نا‏يين‏
10130330265 فضل ا... اسدي 32000 اصفهان نا‏يين‏
10130330266 قربانعلي رمضاني 2500 اصفهان نا‏يين‏
10130330267 رضا دهقاني 5500 اصفهان نا‏يين‏
10130330268 براتعلي صادقيان 2500 اصفهان نا‏يين‏
10130330269 حسن عباسي 5500 اصفهان نا‏يين‏
10130330270 سيد محمد رضوي 5000 اصفهان نا‏يين‏
10130330271 عباس قاسمي 18000 اصفهان نا‏يين‏
10130330272 اشرف مصاحبي 6000 اصفهان نا‏يين‏
10130330273 جواد محمدي 33000 اصفهان نا‏يين‏
10140330001 جمشيديان 12000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330002 جلالي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330003 13رجب 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330004 رعايا 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330005 15شعبان 77000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330006 كوهستان 24000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330007 سپيد 36000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330008 ساحل 60000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330009 اعمي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330010 فولادي 20500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330011 معيني 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330012 جلالي 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330013 كارشناس 30000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330014 نصرالهي 3500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330015 عبدالهي 18000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330016 فضل اله محمودي 30000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330017 معيني 13000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330018 قورئيان 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330019 شريفي 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330020 موسوي 8200 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330021 خيري 1500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330022 ذبحي 1500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330023 عملوني 3000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330024 هاشمي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330025 ستاره دريايي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330026 پزشكي 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330027 اسداله ايزدي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330028 باراني 8500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330029 عسگري 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330030  احمد فلاحيان 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330031 ايمان 24470 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330032 يزدانشهر 30000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330033 صحرا 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330034 عابديني 6000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330035 حسن عابديني 39000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330036 قربانيان 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330037 صالحي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330038 يزداني 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330039 عيني 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330040 سليماني 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330041 رحيمي 23000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330042 طالبي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330043 رحيمي 2500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330044 عباسعلي كاظمي 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330045 توكلي 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330046 اسدي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330047 حجتي 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330048 شركت 107 ايثارگران 22000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330049 فرد عمادي 240000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330050 عبدالرضا جمشيديان 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330051 غنايي 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330052 رضا قلي توكلي 7500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330053 رضا قلي توكلي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330054 جعفري 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330055 صافي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330056  معين 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330057 اسحاق پاينده 30000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330058 شريفي 12000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330059 بهزاد معين 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330060 علي عسگري 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330061 علي معين 8000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330062 اسحاق پاينده 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330063 پروانه محمدي 22000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330064 چاوشي 13000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330065 شاهمراد 13000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330066 حميد جمشيديان 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330067 رضاكاظمي 14000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330068 حاج صادقيان 4000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330069 مصطفي كاظمي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330070 متقي 30000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330071 ماندعلي براتي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330072 محمدرضاشيرواني 9500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330073 بهرامي 13400 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330074 علي محمد جمشيديان 9000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330075 حميدجمشيديان 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330076 مائده 84500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330077 احمدجمشيديان 8000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330078 بهمن جمشيديان 23500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330079 ايرج جمشيديان 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330080 ايرج جمشيديان 10100 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330081 مهدي جمشيديان 11000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330082 نيلي 11000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330083 رجب شهرياري 15000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330084 براتي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330085 اصغر براتي 8000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330086 بهنوش 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330087 مسعود زرگريان 20750 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330088 حسين معين 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330089 حسنعلي اكبرمهدي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330090 هاشم هاشمي 19000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330091 نادعلي اكبرمهدي 24000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330092 رضااكبرمهدي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330093 حشمت اله هاشمي 17000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330094 حبيب اله هاشمي 30000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330095 حشمت الله هاشمي 16000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330096 جليل عبدالهي 18000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330097 محمد كاظمي 14000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330098 خيراله محمودي 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330099 ابراهيم قاسمي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330100 مصطفي باقري 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330101 ابراهيم كريمي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330102 مهدي جلالي 58000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330103 حسن صابري 14600 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330104 حسن قندهاري 12000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330105 قنبرعلي هاشمي 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330106 محمد قندهاري 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330107 اكبر كلانتري 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330108 علي ميرزايي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330109 احمد رحمتي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330110 احمد محمد هاشمي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330111 نوروز علي هاشمي 15000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330112 ستارسلطاني 16000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330113 ابوالفضل ميرزايي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330114 مصطفي زيني 8000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330115 محمدعلي كياني 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330116 قاسم علي اكبري 4000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330117 اكبر ميرزايي 6000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330118 فرازمند 6000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330119 حيدرتقي سالم 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330120 عنقا 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330121 رضا ميرزايي 22000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330122 مجيد خوندابي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330123 سعيداكبرمهدي 26000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330124 عباس محمد بيگي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330125 مجتبي حمزه 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330126 عبداحسين مانده گاران 6000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330127 داود اكبرمهدي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330128 جعفر سلوكيان 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330129 رمضان محمودي 8000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330130 غلامرضا ميرزاده 38000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330131 حسين علي اکبر مهدي 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330132 محمدرضا اکبر مهدي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330133 غلامرضاميرزاده 26500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330134 ابراهيم رضايي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330135 عزت الله رضايي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330136 حسين حاج صالحي 8000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330137 نعمت الله حاج صالحي 4000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330138 رضا قاسمي 30000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330139 مجتبي مير طاهري 3000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330140 عزيز الله بهرامي 10000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330141 خير الله محمودي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330142 کاظم هاشمي 5500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330143 صادق هاشمي 3500 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330144  ولي الله براتي 3000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330145 لطف الله براتي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330146 امين براتي 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330147 قربانعلي باقري 6000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330148 يوسف کاظمي 6000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330149 علي اکبر مهدي 3000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330150 عيدي هاشمي 4000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330151 شکرالله محمودي 3000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330152 محمدعلي رحماني 4000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330153 مرتضي طاهري 23000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330154 ابراهيم ميرزايي 4000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330155 غلامحسن زمان 7000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330156 حسن ناطقي 6000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330157 نصير هاشمي 15000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330158 محمد رضايت 12000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330159 مجيدبابايي 19000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330160 حسينعلي اکبر مهدي 20000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330161 نادعلي اکبرمهدي 15000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330162 عباسعلي کاظمي 13700 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330163 نعمت الله پورغلامي - نجف‏آبا‏د 5000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330164 ابراهيم انتشاري 40000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10140330165 ابوالقاسم جمشيديان - نجف‏آبا‏د 8000 اصفهان نجف‏آبا‏د
10150330001 اميري 44000 اصفهان نطنز
10150330002 عتيق 20000 اصفهان نطنز
10150330003 ضابطي 3000 اصفهان نطنز
10150330004 عبقري 30000 اصفهان نطنز
10150330005 شرکت پرطلا 30000 اصفهان نطنز
10150330006  خاني 15000 اصفهان نطنز
10150330007 شاه نظري 16200 اصفهان نطنز
10150330008  جلاليان 19200 اصفهان نطنز
10150330009 ماشکار 6000 اصفهان نطنز
10150330010  برات طرقي 4000 اصفهان نطنز
10150330011 قرباني 2500 اصفهان نطنز
10150330012 توکلي 3000 اصفهان نطنز
10150330013 قرباني 10000 اصفهان نطنز
10150330014 داوري 4000 اصفهان نطنز
10150330015 داوري 12000 اصفهان نطنز
10150330016 گيويان 5000 اصفهان نطنز
10150330017 کريميان 5000 اصفهان نطنز
10150330018 صفري 15000 اصفهان نطنز
10150330019 کيميا 28000 اصفهان نطنز
10150330020 صاحب الزمان 35000 اصفهان نطنز
10150330021 گلپا 15000 اصفهان نطنز
10150330022 اميد 10000 اصفهان نطنز
10150330023 ايثارگران هما 23000 اصفهان نطنز
10150330024 ميلاد 20000 اصفهان نطنز
10150330025 محبوبي 12000 اصفهان نطنز
10150330026 رحيمي 10000 اصفهان نطنز
10150330027  جلاليان 8050 اصفهان نطنز
10150330028  جلاليان 2500 اصفهان نطنز
10150330029 سرسبز 24000 اصفهان نطنز
10150330030  وشايي 13500 اصفهان نطنز
10150330031 سجاد 55000 اصفهان نطنز
10150330032 ياسمين 72000 اصفهان نطنز
10150330033 وشايي 13000 اصفهان نطنز
10150330034  رحيمي 22000 اصفهان نطنز
10150330035 شهاب 15000 اصفهان نطنز
10150330036 ميلاجردي 20000 اصفهان نطنز
10150330037 ظفره اي 15000 اصفهان نطنز
10150330038 معمار 10000 اصفهان نطنز
10150330039 مير واقفي 12000 اصفهان نطنز
10150330040 عليپور 4000 اصفهان نطنز
10150330041 واقفي 10000 اصفهان نطنز
10150330042 ظفره اي 2000 اصفهان نطنز
10150330043 صفري 8600 اصفهان نطنز
10150330044 عظيمي 15000 اصفهان نطنز
10150330045 سفيد پر 18500 اصفهان نطنز
10150330046 حاجي پور 41000 اصفهان نطنز
10150330047 محمدي 5000 اصفهان نطنز
10150330048 اصلانپور 10000 اصفهان نطنز
10150330049 اديب 10000 اصفهان نطنز
10150330050 يحيايي 6500 اصفهان نطنز
10150330051 صالح نيا 20000 اصفهان نطنز
10150330052 اميني 10000 اصفهان نطنز
10150330053 سمناني 13000 اصفهان نطنز
10150330054 ضرغامي 5000 اصفهان نطنز
10150330055 توکلي 20000 اصفهان نطنز
10150330056 اسلامي 2400 اصفهان نطنز
10150330057 اميني 25500 اصفهان نطنز
10150330058 اسلامي 6700 اصفهان نطنز
10150330059 حق شناس 1500 اصفهان نطنز
10150330060 حق شناس 5000 اصفهان نطنز
10150330061 رحيمي 13000 اصفهان نطنز
10150330062 دستکار 5000 اصفهان نطنز
10150330063 اميني 12000 اصفهان نطنز
10150330064 اميني 6000 اصفهان نطنز
10150330065  مظاهري 9340 اصفهان نطنز
10150330066 حسني 10000 اصفهان نطنز
10150330067 اسماعيلي 10000 اصفهان نطنز
10150330068 توانگري 5000 اصفهان نطنز
10150330069 کمجاني 5000 اصفهان نطنز
10150330070 محسني 10000 اصفهان نطنز
10150330071 محسني 5000 اصفهان نطنز
10150330072 احساني 10000 اصفهان نطنز
10150330073 سبحان 30000 اصفهان نطنز
10150330074 شرکت تعاوني وحدت 20000 اصفهان نطنز
10150330075 تهراني پور 10000 اصفهان نطنز
10150330076 شکوفه 10000 اصفهان نطنز
10150330077 اميني 20000 اصفهان نطنز
10150330078 ابو فاضلي 20000 اصفهان نطنز
10150330079 نگين 10000 اصفهان نطنز
10150330080 قائد 25000 اصفهان نطنز
10150330081 فردوسي 7000 اصفهان نطنز
10150330082 شکاري 5000 اصفهان نطنز
10150330083 افسهي 10000 اصفهان نطنز
10150330084  توتونچي 15000 اصفهان نطنز
10150330085 سلماني 5000 اصفهان نطنز
10150330086 غلامي 0 اصفهان نطنز
10150330087 دشتي 13000 اصفهان نطنز
10150330088 خداياري 30000 اصفهان نطنز
10150330089 کاظمي 10000 اصفهان نطنز
10150330090  خداياري 5000 اصفهان نطنز
10150330091  دشتي 12000 اصفهان نطنز
10150330092  نجفي 5000 اصفهان نطنز
10150330093 شرکت فدک 18800 اصفهان نطنز
10150330094 ايثارگران 118 40000 اصفهان نطنز
10150330095 شاهدي 3000 اصفهان نطنز
10150330096 شرکت صداقت 30000 اصفهان نطنز
10150330097 امامزاده 14000 اصفهان نطنز
10150330098 جلاليان 30000 اصفهان نطنز
10150330099 دهقاني 9610 اصفهان نطنز
10150330100 صفدري 10000 اصفهان نطنز
10150330101 آقا عليان 10000 اصفهان نطنز
10150330102 هماي کوير 45000 اصفهان نطنز
10150330103 ظفره اي 0 اصفهان نطنز
10150330104 کاظمي 20000 اصفهان نطنز
10150330105 عليرضا حاج سلطاني 30000 اصفهان نطنز
10160330001 نريماني 20000 اصفهان برخوا‏ر
10160330002 رجبيان 38000 اصفهان برخوا‏ر
10160330003 احمدي رضا 30000 اصفهان برخوا‏ر
10160330004 حسيني حسين 20000 اصفهان برخوا‏ر
10160330005 آقابابائي 5000 اصفهان برخوا‏ر
10160330006 شمس رضا 20000 اصفهان برخوا‏ر
10160330007 فريد 20000 اصفهان برخوا‏ر
10160330008 احمدي حسين 30000 اصفهان برخوا‏ر
10160330009 احمدي حسين 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330010 جعفري 14000 اصفهان برخوا‏ر
10160330011 اسدي 21000 اصفهان برخوا‏ر
10160330012 تيهو مرغ 11630 اصفهان برخوا‏ر
10160330013 راست قلم 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330014 محرابي 5000 اصفهان برخوا‏ر
10160330015 خاني 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330016 عميدزاده 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330017 مرتضوي 14000 اصفهان برخوا‏ر
10160330018 روانبخش 11000 اصفهان برخوا‏ر
10160330019 جلالي نيا 5000 اصفهان برخوا‏ر
10160330020 سليمي 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330021 سموعي علي 36000 اصفهان برخوا‏ر
10160330022 طباخ 20000 اصفهان برخوا‏ر
10160330023 آذريان 20000 اصفهان برخوا‏ر
10160330024 اشرفي 19200 اصفهان برخوا‏ر
10160330025 کرماني 6500 اصفهان برخوا‏ر
10160330026 منصوري 5000 اصفهان برخوا‏ر
10160330027 ترکي 13000 اصفهان برخوا‏ر
10160330028 شكل آبادي 12500 اصفهان برخوا‏ر
10160330029 حسيني احمد 11390 اصفهان برخوا‏ر
10160330030 ترکي 21500 اصفهان برخوا‏ر
10160330031 فقيه مجيد 5000 اصفهان برخوا‏ر
10160330032 خجندي 17000 اصفهان برخوا‏ر
10160330033 جعفري حسن 8300 اصفهان برخوا‏ر
10160330034 نيکخواه 20800 اصفهان برخوا‏ر
10160330035 اسدي 9000 اصفهان برخوا‏ر
10160330036 معتمدي اصل 0 اصفهان برخوا‏ر
10160330037 رفيعي 15000 اصفهان برخوا‏ر
10160330038 آرين مرغ 24500 اصفهان برخوا‏ر
10160330039 رنجکش 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330040 معتمدي حسن 20400 اصفهان برخوا‏ر
10160330041 باقري 40000 اصفهان برخوا‏ر
10160330042 ملکيان 7000 اصفهان برخوا‏ر
10160330043 افشار 16000 اصفهان برخوا‏ر
10160330044 زارعان غلام 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330045 حقاني اکبر 15120 اصفهان برخوا‏ر
10160330046 زارعان مجيد 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330047 احمد كريمي 22500 اصفهان برخوا‏ر
10160330048 معتمدي علي 5000 اصفهان برخوا‏ر
10160330049 حق شناس علي 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330050 حق شناس اصغر 5000 اصفهان برخوا‏ر
10160330051 احمدي 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330052 اسدالهي 19000 اصفهان برخوا‏ر
10160330053 نريماني 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330054 مرغ درنا 25000 اصفهان برخوا‏ر
10160330055 بخشي 26400 اصفهان برخوا‏ر
10160330056 معتمدي محمد 25000 اصفهان برخوا‏ر
10160330057 ابطحي 12000 اصفهان برخوا‏ر
10160330058 کريمي رحيم 6800 اصفهان برخوا‏ر
10160330059 قرباني 20000 اصفهان برخوا‏ر
10160330060 علبدي 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330061 خداپرست 10000 اصفهان برخوا‏ر
10160330062 باقري 7500 اصفهان برخوا‏ر
10160330063 برندگي 19200 اصفهان برخوا‏ر
10160330064 صادقي مهدي 48000 اصفهان برخوا‏ر
10160330065 رمضان صادقي 50000 اصفهان برخوا‏ر
10160330066 خداداديان 10000 اصفهان برخوا‏ر
10170330001 مرغ تام 36000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330002 مرغ مظاهر 30000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330003 محمد سليميان 45000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330004 احمد ابراهيمي 15000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330005 اسمائيل احمدي 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330006 مرغ لاله 30000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330007 فتح ا... ابراهيمي 5000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330008 صفر علي ابراهيمي 3000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330009 مرتضي سجادي 5000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330010 محمود محمدي 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330011 محمد علي اصغري 3000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330012 سعيد صفري 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330013 بهرام اصغري 3000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330014 محمد حسين صفري 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330015 نگهدار صبوري 4000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330016 پرويز حدادي 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330017 محمد رضا عباسي 7000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330018 عليرضا عباسي حسن آبادي 12800 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330019 محمد فرهمند 5000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330020 حسين فرهمند 5000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330021 احمد رضا کرکوندي 3000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330022 قربانعلي ضيايي 20000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330023 حسين عطايي 3000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330024 عباس قادري حسن آبادي 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330025 کبري ا... ياري 20000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330026  سهراب نيازي 20000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330027 بهمن کاظمي اسفه 60000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330028 محمد علي پورعابدين 27000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330029 ايرج تقي پور 3000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330030 محمد قاراخاني 25000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330031 علي چوپاني ده سرخي 12000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330032 احمدرضا قاراخاني 16300 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330033 خليل مرادي 100000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330034 مهدي فرهنگ اصفهاني 30000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330035 اکبر سادات هرچگاني 12800 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330036 منصور برندگي 9600 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330037 غلامرضا صادقي سورچه پائيني 5000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330038 عزت محمدي 10220 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330039 منصور ميرزايي 5000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330040 حسن خرمي بروزادي 10150 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330041 رمضانعلي شجاعي فخرآبادي 4500 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330042 عباس جلالي آدرگاني 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330043 فضل ا... ربيعي 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330044 حشمت ا... احمدي 10000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330045 يدا... رضائي برزاني 28000 اصفهان مبا‏ركه‏
10170330046 عباس اسدي مبارکه 14000 اصفهان مبا‏ركه‏
10180330001 ستاري 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330002 افروز 30000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330003 رضايي 5000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330004 موحديان 11000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330005 ميرصيفي 12000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330006 جهان بين 17000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330007 چشمه اي 7000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330008 وكيلي 20000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330009 رهگوي 20000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330010 سميعي 17000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330011 اسكندري 23000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330012 شركت متحد 30000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330013 مسگري 0 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330014 قنبري 6000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330015 بيشه اي 5000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330016 بيشه اي 14000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330017 اناري 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330018 سارباني 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330019 ايلياتي 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330020 عليزاده 25000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330021 عليزاده 15000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330022 شوقي 6000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330023 چراغ بيك 5000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330024 شركت سيم بال كوير 8000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330025 آفتابي 5000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330026 كارخانه خوراك 0 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330027 شاهزاده 12000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330028 جدي 3000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330029 ستاري 6500 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330030 ستاري 5000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330031 جهانفرد 3000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330032 پورقاسمي 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330033 مكارم 3000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330034 افروز 6000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330035 كاملي 8000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330036 برجيسي 15000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330037 ارباب 6500 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330038 الله وردي 2000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330039 سعدآباد 7500 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330040 مرنجابيان 3000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330041 عربيان 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330042 ياجدي 20000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330043 دلداده 12000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330044 شفيعي 14000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330045 ناظمي 5000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330046 قانوني 3000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330047 بيدگلي 6000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330048 فرزانگان 28000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330049 اكرميان 22000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330050 احمدي 10500 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330051 اكرميان 7000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330052 موسوي 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330053 تفكري 12000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330054 فاطمي 6000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330055 برجيسي 12000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330056 دستفروش 7000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330057 باقري 20500 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330058 نصيري 27000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330059 قديري 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330060 صادقي 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330061 يگانه 7000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330062 ميرهاشمي 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330063 شاهزاده 14000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330065 اكرميان 22000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330066 وكيلي 15000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330067 دهقاني 12000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330068 فرح نژاد 28000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330069 يزديان 26000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330070 تعاوني 206 مرواريد 42000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330071 صانعي 23500 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330072 چراغ بيك 11000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330073 مصباحي 5000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330074 تعاوني صحراي ابوزيدآباد 20000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330075 عرب 12000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330076 شركت امين كوير 48000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330077 ريحاني 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330078 اكرميان 21000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330079 حاجي پور 8700 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330080 ابوالحسني 20000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10180330081 گل محمدي 10000 اصفهان ا‏را‏ن‏وبيدگل‏
10190330001 باقري 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330002 محسني 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330003 رضائي 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330004 قاسمي 1 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330005 اسماعيلي 1 60000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330006 اسماعيلي 1 15000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330007 صفري 4000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330008 اسماعيلي 2 3000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330009 هادي 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330010 ميرزائي 1 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330011 ابراهيمي 12000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330012 اسماعيلي 3 25500 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330013 قاسمي 2 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330014 اسماعيلي 3 16000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330015 اسماعيلي 3 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330016 اسماعيلي 4 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330017 ميرزائي 2 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330018 مهر علي 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330019 نجفيان 21000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330020 شاه بندري 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330021 پناهي 1 15000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330022 جعفري 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330023 نوروزي 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330024 پناهي 2 8000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330025 عابدي 1 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330026 اسماعيلي 5 24000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330027 اسماعيلي 6 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330028 اسماعيلي 3 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330029 اسماعيلي 7 12000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330030 اسماعيلي 8 50000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330031 اسماعيلي 9 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330032 اسماعيلي 10 14000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330033 اسماعيلي 11 4000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330034 اسماعيلي 12 14000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330035 پناهي 3 6500 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330036 پناهي 4 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330037 پناهي 5 8000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330038 اسماعيلي 13 12000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330039 اسماعيلي 14 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330040 عابدي 2 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330041 کاظمي 14000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330042 مختاري 12000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330043 پناهي 6 4000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330044 نسم کوهستان 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330045 جواد اسماعيلي 28600 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330046 مجتمع گنهران 72000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330047 كمال اسماعيلي 7000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330048 محمدي 1 24000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330049 جوزي 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330050 ملکي 18500 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330051 يزداني 39700 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330052 ستاري 25000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330053 عيني 1 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330054 مصطفائي 1 13500 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330055 صالحي 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330056 پناهي 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330057 سلطاني 1 27500 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330058 پناهي 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330059 مصطفائي 2 28000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330060 سلطاني 2 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330061 دادخواه 1 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330062 دادخواه 2 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330063 معين 8000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330064 تعاوني نجف اباد 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330065 عيني 2 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330066 احمدي 1 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330067 يوسفي 7000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330068 احمدي 2 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330069 رضائي 1 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330070 سيف الدين 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330071 کرمي 4000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330072 جهانبخش 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330073 رضائي 2 10000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330074 مرادي 1 7000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330075 لطف الهي 3000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330076 رضائي 3 3000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330077 رضائي 4 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330078 حسيني 1 4000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330079 سليمي 7000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330080 مرادي 2 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330081 مرادي 3 7000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330082 مرادي 4 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330083 بابائي 1 13000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330084 بابائي 2 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330085 بابائي 3 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330086 رضائي 5 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330087 بابائي 4 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330088 مرادي 1 33000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330089 رضائي 6 31000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330090 رضائي 1 35000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330091 بابائي 5 5000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330092 بابائي 6 6000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330093 حسيني 1 46000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330094 مظاهري 13000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330095 فدائي 7000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330096 قربانعلي يوسفي 6500 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10190330097 محسن يزداني 20000 اصفهان تيرا‏ن‏وكرون‏
10200330001 مرغداري سلطانعلي موسي خاني 5000 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10200330002 مرغداري عباس اسكندري 6000 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10200330003 مرغداري ايرج ميرزايي 12000 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10200330004 مرغداري سياووش ميرزايي 12000 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10200330005 مرغداري خليل صرامي 14500 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10200330006 مرغداري ايرج ميرزايي 8000 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10200330007 مرغداري ناصر كريمي 5000 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10200330008 مرغداري محمد هاروني 10000 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10200330009 مرغداري بشيري 5000 اصفهان چا‏دگا‏ن‏
10210330001 محمود محمديان 15000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330002 دهكده 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330003 قربانعلي علي بابايي 5000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330004 سيد قاسم موسوي 15000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330005 محمدعلي قرباني 15000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330006 مرغ مراد 30000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330007 سرمست استادي 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330008 ابراهيم استادي 9500 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330009 محمدعلي احمديان 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330010 غلامحسن عمراني 33000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330011 مرتضي صحفي 24500 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330012 اميرمقصودي 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330013 حبيب الله سبزواري 25000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330014 احمد خجسته 21000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330015 سيدمحمدحسين شريفي 20000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330016 داوود حقيقي 12000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330017 حسين جلالي 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330018 ايرج قرباني 18000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330019 واستريوش اسپادانا 100 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330020 غلامعباس عمراني 16000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330021 غلامرضا عمراني 16000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330022 محمدرضا هاشميون 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330023 مجتبي محمدي 12000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330024 احمدشيرواني 12000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330025 محمدكاظم آقاحسيني 25000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330026 محمدرضا موسوي 15000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330027 محمدحسن مؤمن زاده 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330028 حسين آقاحسيني 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330029 شركت تعاوني كشت ودام افق دهاقا 20000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330030 مرتضي احساني 10000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330031 علي باز داتلي بيگي 22000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330032 حميد عليزاده 8000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330033 محمدرضا مرادخاني 20000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330034 حميدرضا سعيدي 20000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10210330035 اصغر اشرفي 20000 اصفهان سميرم‏سفلى(دها‏قا‏ن)
10220330001 صانعيان عباس 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330002 صانعيان محمد 15000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330003 صانعيان علي 21700 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330004 صانعيان احمد 30000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330005 صانعيان حسين 20000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330006 ابرام 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330007 هاشمي 21000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330008 زاهدي 12500 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330009 حدادي 9500 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330010 شهبازي 12000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330012 خداداد 7500 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330013 قيوم 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330014 زماني محمود 8550 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330015 مظفري 28000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330016 پورجم 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330017 خانعلي 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330018 صالحين 18000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330019 زلفي 25000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330020 ايرواني 12450 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330021 خوش باطن 15000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330022 خالوئي 27000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330023 قلي زاده 5000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330024 خانعلي سعيد 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330025 زلفي 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330026 صاحبقراني5 5000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330027 صاحبقراني50 50000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330028 احقاقي 5500 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330029 حسينيان 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330030 موسويان 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330031 کاوياني 24000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330032 ثابتي نژاد 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330033 خانعلي محمد 29300 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330034 آهي 5000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330035 زنده دل 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330036 هدايتي 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330037 امير يوسفي 40000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330038 رحماني 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330039 پاکزاد 29000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330040 تک مرغ نقره اي 50000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330041 خانعلي جهان 37600 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330042 ارزاني 23500 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330043 قجاوند 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330044 مرغ مهاجر 20000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330045 موسوي 20000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330046 نمونه سپاهان 46000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330047 کاويان 28000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330048 رضا قجاوند 55000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330049 وليعصر 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330050 جعفريان فرهاد 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330051 کنعاني مرتضي 35000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330052 پيروز 40500 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330053 رضوي 5000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330054 120 وحدت 50000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330055 نصر 20000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330056 افشار 70000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330057 محمديه 30000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330058 کنعاني علي 50000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330059 کنعاني حبيب 40000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330060 درچه زاده 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330061 جعفريان 80000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330062 جبار 10000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330063 نيک هجرت 57000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330064 مرغ قدس 280000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330065 فجر 41000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330066 عابدي 0 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330067 حيدري 83000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330068 سرکاني 15000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330069 مهاجران 20000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330070 مرغ برکت 32000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330071 اميد ياران 22000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330072 والفجر 130000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330073 مرغ لار 25000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330074 شاهي 15000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330075 مرغ صحرا 3 50000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330076 شاه رجبيان رضا 20000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330077 مسيبي 23000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330078 شاهنظري مصطفي 20000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330079 حقاني علي 15000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330080 بيدرام قدير 17000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330081 عابدي رمضانعلي 20000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330082 مرغ صحرا 2 30000 اصفهان شا‏هين‏شهروميمه‏
10220330083 يعقوب 50800 اصفهان