بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
IR2018-1/05. Sheep Import Health Requirements for Slaughter into IRAN

قابل توجه متقاضیان واردات نهاده های خوراک دام

قابل توجه متقاضیان محترم واردات نهاده های خوراک دام

تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال ميگو (ميگوي مولد - لارو و پُست لارو)
نقل وانتقال ميگو (ميگوي مولد - لارو و پُست لارو)
1-3-1 – 7 . ضوابط نقل وانتقال ميگوي مولد از دريا به ساحل :
1-1-3-1 – 7 . حمل ونقل ميگوي مولد بايد در مخازن پلاستيكي ويا فايبر گلاس ( حداقل حجم 50 ليتر) ، به دور از تابش مستقيم نور خورشيد وسروصداي ناشي از رفت وآمد پرسنل ودر زير سايبان مناسب قرار گيرند .
2-1-3-1 - 7 . مخازن بايد با آب دريا وبا درجه حرارت مناسب (28 تا 32 درجه سانتي گراد ) پر شده وهوادهي به ميزان گونه اي باشد كه اكسيژن محلول در آب به PPM 5 برسد وتراكم بايد به صورت متناسب با حجم آب مخزن باشد (به نسبت يك ميگوي مولد در يك ليتر آب دريا) .
3-1-3-1 – 7 .در هنگام صيد حتي المقدور از بروز عوامل استرس زا جلوگيري شود وتور تراول به آرامي بالا كشيده ودر زمان تخليه نيز حداقل فاصله را با سطح عرشه داشته باشد .
4 -1-3-1 – 7 . ميگوهاي مولد انتخاب شده بايد هرچه سريع تر به مخازن حمل منتقل شوند .
5 -1-3-1 – 7 . در هنگام حمل ونقل بايد از بروز تغييرات شديد نور وتابش شديد ومستقيم نور ، تغييرات درجه حرارت ودرجه شوري آب وصدمات فيزيكي ومكانيكي ويا از هر گونه دستكاري وجابجايي كه مي تواند موجب استرس شود جلوگيري گردد .
2-3-1 – 7 . ضوابط نقل وانتقال مولدين از ساحل به مراكز تكثير :
1-2-3-1 – 7 . حمل ونقل ميگوهاي مولد (پس از شناسايي مرحله رسيدگي جنسي ) بايد به روش هاي مناسب مورد تأييد سازمان از جمله توسط لوله هاي سوراخ دار از جنس P.V.C به طول 25 تا 30 سانتي متر وقطر 6 تا 7 سانتي متر انجام گيرد ، به طوري كه از خم شدن بدن ميگو به منظور منظور تخم ريزي جلوگيري به عمل آيد .
2-2-3-1- 7 . جهت جلوگيري از آسيب ديدگي روستروم ميگوي مولد در اثر ضربه زدن به طرفين بايد از تكه هاي يونوليت در نوك «روستروم » استفاده كرد .
3-2-3-1 – 7 . لوله هاي حاوي موليدن را بايد درون كيسه هاي پلاستيكي دو جداره با گنجايش 20 تا 25 ليتر به ميزان يك سوم آب دريا ودو سوم اكسيژن با دماي 22 تا 25 درجه سانتي گراد قرار داد (4 تا 5 لوله حاوي مولد در هر كيسه ) وسپس اين كيسه ها درون جعبه هاي يونوليتي حاوي تكه هاي يخ قرار داده مي شود .
4-2-3-1 – 7 . با توجه به بعد مسافت ومدت زمان حمل در صورت لزوم ، تجديد بسته بندي واكسيژن دهي ويخ گذاري صورت مي گيرد .
5-2-3-1 – 7 . حمل ونقل ميگوي مراحل 1 و 2 مي تواند بدون بسته بندي مربوط به مراحل 3 و 4 ، در كيسه هاي پلاستيكي ودر مخازن تاريك با گنجايش 30 تا 50 ليتري انجام پذيرد .
6-2-3-1 – 7 . ساير نكات براي حمل ونقل مولدين مراحل 1 و 2 مانند مولدين مراحل 3 و4 مي باشد .
7-2-3-1- 7 . مراحل نقل وانتقال ميگوهاي مولد پرورشي نيز مانند ميگوهاي مولد دريايي مي باشد وهيچگونه تفاوتي وجود ندارد .

3-3-1 – 7 . ضوابط نقل وانتقال لارو وپٌست لارو ميگو :
1-3-3-1 – 7 . پًست لاروها ترجيحاً بايد از يك مركز تكثير (هچري ) وداراي اندازه يكسان واز يك گونه باشند .
2-3-3-1 – 7 . تراكم پًست لاروها در هنگام حمل ونقل بايد با فاصله مركز تكثير تا مزرعه ، مدت زمان حمل وسن آن ها نسبت عكس داشته باشد .
تبصره : براي حمل ونقل در مسافت هاي كوتاه مدت ( كمتر از شش ساعت) تراكم پًست لارو پانزده تا بيست روزه حدود 4500 قطعه در 6 تا 8 ليتر آب دريا بسيار مناسب مي باشد وبراي حمل در مدت بين 6 تا 12 ساعت 2500 تا 3600 قطعه وبراي حمل بيش از 12 ساعت كمتر از 2500 قطعه توصيه مي گردد .
3-3-3-1- 7 . حمل ونقل پًست لاروها بايد درون كيسه هاي پلاستيكي دوجداره به گنجايش 25 ليتر ودر دماي بن 20 تا 22 درجه سانتي گراد ، از طريق استفاده از كيسه هاي يخ در كنار كيسه هاي پلاستيكي دو جداره انجام گيرد .
4-3-3-1 - 7. تغذيه پًست لاروها حداقل 6 ساعت قبل از انتقال بايد قطع گردد .
تبصره : در مسافت هاي طولاني ويا در مدت زمان طولاني حمل ونقل ، جهت تغذيه احتمالي پًست لاروها ، بايد از يك تا دوقاشق مرباخوري آرتيميا به هركيسه اضافه گردد .
5-3-3-1 - 7. جهت ثابت نگه داشتن Ph آب ( حدود 2/8 ) وهمچنين جذب موادآلي به ترتيب به ميزان يك گرم ماده Tris Hcl ويك تا دو گرم كربن فعال به كيسه هاي حمل افزوده گردد .
6-3-3-1 – 7 . كيسه هاي حاوي پًست لارو بايد به نسبت يك سوم تا يك چهارم حاوي آب دريا ( به شوري حدود 30 تا 333 ppt ) ومابقي با اكسيژن پر شده وبه آن با نواركش لاستيكي محكم بسته شود .