بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال پرندگان زنده
شرايط نقل وانتقال پرندگان زنده
نقل وانتقال پرندگان ( صنعتي ، سنتي ، زينتي وشتر مرغ )مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1 – 5 . شرايط نقل وانتقال طيور صنعتي :
1 – 1 – 5 . نقل وانتقال لاين ، اجداد ، مرغ مادر ،تخمگذار تجارتي :
نقل وانتقال گله هاي طيور اعم از لاين ، اجداد ، مرغ مادر وتخمگذار و نظاير آن كه به شكل صنعتي پرورش داده مي شوند در حين پرورش مطلقاًً ممنوع است والزاميست پس از پايان دوره پرورش در محدوده استان مربوطه به نزديكترين كشتارگاه حمل و كشتار گردد.
2 – 1 – 5 . نقل وانتقال جوجه يكروزه :
1 ـ2 – 1 – 5 . خودروهاي مجاز حمل جوجه يكروزه بايد مسقف واز نظر تهويه ، درجه حرارت ورطوبت مطابق دستور العمل هاي سازمان باشد .
2 ـ 2 – 1 – 5 .محموله داراي گواهي بهداشتي با امضاي دامپزشك مجاز باشد .
3 – 1 – 5 . نقل وانتقال نيمچه گوشتي :
1 – 3 – 1 – 5 . نيمچه گوشتي بايد در استان محل پرورش كشتار گردد ونقل وانتقال آن بين استان ها مجاز نمي باشد .
تبصره - درصورتي كه ظرفيت كشتارگاهي استان محل پرورش كفايت جذب نيمچه گوشتي عرضه شده را نداشته باشد به شرط هماهنگي با ادارات كل دامپزشكي استان هاي همجوار و با رعايت موازين بهداشتي قرنطينه اي و در صورت عدم وجود بيماريهاي واگير طيور در استان مبدأ نقل و انتقال گله هاي نيمچه گوشتي به نزديكترين كشتارگاه استان همجوار بلا مانع است .
2 - 3 – 1 – 5 . محموله داراي گواهي بهداشتي با امضاي دامپزشك مجاز باشد.
4 – 1 – 5 . نقل وانتقال پولت تخمگذار :
1 ـ 4 – 1 – 5 .پولت هاي تخمگذار قبل از حمل بايد توسط دكتر دامپزشك مجاز بازديد وفاقد هرگونه علائمي( باليني وكالبد گشائي ) از بيماري هاي واگير از جمله نيوكاسل ، آنفلوانزا ، مارك ، برونشيت عفوني وگامبورو باشد .
2 ـ 4 – 1 – 5 .پولت هاي تخمگذار بايد بر اساس برنامه اي كه سازمان دامپزشكي براي مناطق مختلف كشور تدوين نموده است ، واكسينه شده وداراي تيتر كافي باشند .
تبصره - برنامه واكسيناسيون عليه لارنگو تراكئيت بايد منطبق با وضعيت آلودگي در سطح كشور بوده و صدور مجوز حمل جهت پولت هاي واكسينه شده ، به مقصد مناطق عاري از بيماري ، ممنوع مي باشد .
3 - 4 – 1 – 5 . محموله داراي گواهي بهداشتي با امضاي دامپزشك مجاز باشد .
5 – 1 -5 . نقل وانتقال تخم مرغ نطفه دار :
1 ـ 5 -1 – 5 . تخم مرغ هاي نطفه دار بايد از گله هاي مادري توليد شده باشد كه عاري از
هرگونه بيماري واگير باشد .
2 ـ 5 – 1 – 5 .محموله داراي گواهي بهداشتي وبا امضاي دامپزشك مجاز باشد .
3 ـ 5 – 1 – 5 .تخم مرغ هاي نطفه دار بايد در شانه هاي بهداشتي ترجيحاً پلاستيكي حمل
ونقل شوند .
4 ـ 5 – 1 – 5 .كاميون حمل از نظر بهداشتي بايد مطابق دستور العمل هاي سازمان
دامپزشكي كشور باشد .

2 – 5 . شرايط نقل وانتقال ساير طيور صنعتي (اردك ، غاز ، بوقلمون ، بلدرچين و .... )
نقل وانتقال ساير طيور صنعتي ( اردك ، غاز ، بوقلمون ، بلدرچين و .... ) مستلزم رعايت
اصول زير است :
1ـ 2 – 5 . سايرطيور صنعتي قبل از حمل بايد توسط دكتر دامپزشك مجاز بازديد وفاقد هرگونه علائمي( باليني وكالبد گشائي ) از بيماري هاي واگير باشد .
2 – 2 – 5 . خودروهاي مجاز حمل ساير طيور صنعتي بايستي مطابق دستور العمل هاي مربوطه سازمان باشد .
3 ـ 2 – 5 . محموله داراي گواهي بهداشتي با امضاي دامپزشك مجاز باشد .
3 – 5 . نقل وانتقال طيور سنتي :
نقل وانتقال طيور سنتي (مرغ وخروس خانگي ، اردك ، غاز ، بوقلمون و .... ) مستلزم
رعايت اصول زير است :
1ـ 3 – 5 . طيور سنتي قبل از حمل بايد توسط دكتر دامپزشك مجاز بازديد وفاقد هرگونه علائمي( باليني وكالبد گشائي ) از بيماري هاي واگير باشد .
2 ـ 3 – 5 . محموله داراي گواهي بهداشتي با امضاي دامپزشك مجاز باشد .
4 – 5 . نقل وانتقال پرندگان زينتي:
نقل وانتقال پرندگان زينتي (قناري ، مرغ عشق ، كبوتر ، فينچ ، طوطي ، كاسكو و.... )
مستلزم رعايت اصول زير است :
1ـ 4 – 5 . پرندگان زينتي قبل از حمل بايد توسط دكتر دامپزشك مجاز بازديد وفاقد هرگونه علائم باليني از بيماري هاي واگير باشد .
2 – 4 – 5 . پرنده هاي زينتي بايد داراي گواهي بهداشتي با مضاي دامپزشك مجاز باشند .
5 ـ 5 . نقل وانتقال شتر مرغ وجوجه شتر مرغ :
نقل وانتقال شتر مرغ وجوجه شتر مرغ درمراكز پرورش ونگهداري مستلزم رعايت اصول زير
مي باشد :
1 ـ 5 – 5 .شتر مرغ ها در روز حمل توسط دكتر دامپزشك مجاز محل بازديد ومعاينه شده وهيچ گونه علايمي از بيماري هاي واگير در آن ها مشاهده نشود .
2 ـ 5 – 5 .گواهي حمل ونقل از شهرستان مبدا اخذ گرديده باشد .
3 ـ 5 – 5 .در وسايل حمل ونقل مناسب وبا رعايت تمامي شرايط بهداشتي وقرنطينه اي منتقل گردند
4 ـ 5 – 5 . فارم مقصد بايد داري مجوز دامپزشكي لازم براي فعاليت باشد .