بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال گوسفند وبز
شرايط نقل وانتقال گوسفند وبز
1 ـ2 . نقل وانتقال گوسفند وبز داشتي وپرواري :
نقل وانتقال گوسفند وبز جهت پرواربندي وداشتي مستلزم رعايت شرايط زير مي باشد :
1-1 ـ 2 . سلامتي دام ها در زمان حمل بايستي توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته ودام فاقد هرگونه نشانه باليني از بيماري هاي واگير باشد .
2-1– 2 .برعليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند .
3 ـ1 – 2 .شماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي گوسفند وبز در مجوز تردد وحمل ونقل درج گردد .
4- 1 – 2 . واحدهاي دامداري مبدأ ومقصد قبلاً از نظر بهداشتي به تأييد شبكه دامپزشكي محل رسيده باشد .
5 - 1 – 2 . حمل ونقل گوسفند وبز بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان انجام گيرد .

2 ـ 2 . نقل وانتقال گوسفند وبز اعزامي به كشتارگاه :
نقل وانتقال گوسفند وبز اعزامي به كشتارگاه مستلزم رعايت شرايط زير مي باشد :
1-2 – 2 . سلامتي دام ها وزمان پرهيز از مصرف دارو در هنگام حمل بايستي توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته ودام فاقد هرگونه نشانه باليني از بيماري هاي واگير باشد .
2ـ2- 2 . بر عليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند .
3 ـ2 – 2 . شماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي دام ها در مجوز تردد وحمل ونقل درج گردد .
4 -2 – 2 . اعزام دام ها به كشتارگاه بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان انجام گيرد .
تبصره : اعزام دام هاي مبتلا به بيماري هاي واگير به كشتارگاه مشمول دستور العمل هاي خاص خود مي باشد .