بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٧/١٠/١٣٨٨
دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي:دستور العمل گردش كار صدور مجوز واردات دام زنده به جمهوري اسلامي ايران
دستور العمل گردش كار صدور مجوز واردات دام زنده به كشور جمهوري اسلامي ايران
دستور العمل گردش كار صدور مجوز واردات دام زنده به كشور جمهوري اسلامي ايران
1-موضوع فعاليت شركتهاي متقاضي بايستي مرتبط با دام زنده و فرآورده هاي خام دامي باشد
2- ارائه گواهي بهداشتي از دامپزشكي دولتي كشور مبداء كه بيانگر اقدامات بهداشتي – قرنطينه اي در مورد دامهاي صادراتي باشد.
3-ارائه گواهي از مرجع صلاحيتدار كشور مبداء مبني بر موافقت با صادرات دام زنده به كشور جمهوري اسلامي ايران. 
4-پس از ارائه مدارك فوق موضوع در كميسيون صادرات و واردات سازمان دامپزشكي كشور مطرح و مورد بررسي كارشناسي قرار خواهد گرفت 
5-در صورت موافقت اوليه كميسيون مذكور كارشنلساني از سازمان دامپزشكي انتخاب و به منظور بررسي ميداني از وضعيت بهداشتي دام ، مراكز نگهداري و عرضه دام ، سيستم مراقبت و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي كشور بايستي از كشور مبداء بازديد داشته باشند. 
6-بررسي گزارش ماموريت بازديد كارشناسان از كشور مبداء در كميسيون مذكور و تصميم گيري نهائي 
7-در صورت موافقت كميسيون ، دفتر قرنطينه و امور بين الملل سازمان دامپزشكي كشور موظف به تهيه ضوابط و مقررات بهداشتي- قرنطينه اي (IHR ) واردات دام زنده از كشور مبداء مي باشد. 
8-ضوابط و مقررات مذكور بايستي توسط دامپزشكي دولتي كشور مبداء به منظور اجراي ضوابط بهداشتي دامهاي صادراتي به ايران تاييد شود. 
9-در صورت اجراي مراحل مذكور صدور مجوز براي واردات دام زنده از كشور مورد تقاضا با اعزام دامپزشك ناظر براي نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات قرنطينه اي – بهداشتي امكان پذير خواهد بود 
10-پرداخت كليه هزينه هاي ماموريت و استقرار كارشناسان اعزامي به كشور مورد نظر در مراحل مختلف بعهده شركت متقاضي مي باشد